IHH

IHH BANNER

13 Ekim 2014 Pazartesi

Fasil : TECRÎD`İN METNİ Konu : Cebrâil (A.S)`ın Hz. Peyganber`e Kun`ân-ı Kerîm öğretmesi;Hz. Peygamber`in cömertliği Ravi : Abdullâh b. Abbâs Baslik : RESULULLÂH HALKIN EN CÖMERDİ İDİ

Fasil:TECRÎD`İN METNİ
Konu:Cebrâil (A.S)`ın Hz. Peyganber`e Kun`ân-ı Kerîm öğretmesi;Hz. Peygamber`in cömertliği
Ravi:Abdullâh b. Abbâs
Baslik:RESULULLÂH HALKIN EN CÖMERDİ İDİ
Hadis:Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem halkın en cömerdi idi. En cömerd olduğu zamân da Ramazan`da idi ki (bu ây) Cibrîl aleyhi`s-selâm kendisine çokca mülâkî olduğu zaman idi. Cibrîl (aleyhi`s-selâm) Ramazanın her gecesinde Zât-ı Şerîf`lerine mülâki olur, kendisiyle Kur`ân-ı Kerîm`i müdârese ve müzâkere ederdi. İşte bundan dolayı Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (ibzâl-i) hayrda (esmesi) mâniaya uğramayan (mübârek) rüzgârdan daha cömerd idi.

12 Ekim 2014 Pazar

Islamic CalligraphyMosque Photosmosque photos

: HÛRÜ`L-ÎYN VE ONLARIN MÜSTESNÂ SIFATLARI Konu : Açları doyurmak;Esir mü`minleri kurtarmak;Hasta ziyâreti Ravi : Ebû Mûsâ el-Eş`arî Baslik : MÜSLÜMAN ESÎRİ KURTARINIZ; AÇI DOYURUNUZ; HASTAYI İYÂDE VE ZİYÂRET EDİNİZ! HADÎSİ

Fasil : HÛRÜ`L-ÎYN VE ONLARIN MÜSTESNÂ SIFATLARI Konu : Açları doyurmak;Esir mü`minleri kurtarmak;Hasta ziyâreti Ravi : Ebû Mûsâ el-Eş`arî Baslik : MÜSLÜMAN ESÎRİ KURTARINIZ; AÇI DOYURUNUZ; HASTAYI İYÂDE VE ZİYÂRET EDİNİZ! HADÎSİ Hadis : Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in: [Ânîyi yâni (düşman elinde) esir olan müslümanı (esâretten) kurtarınız; aç olan (zî-rûh) u doyurunuz; hastayı ziyâret edip hâlini, hatırını sorunuz!] buyurduğu rivâyet olunmuştur. HadisNo : 1271

Fasil : KİTÂBÜ`D-DA`AVÂT Konu : Acele etmek;Duâ Ravi : Ebû Hüreyre Baslik : DU`ÂNIN KABÛLÜ HUSÛSUNDA ACELE EDİLMEMESİ

Fasil : KİTÂBÜ`D-DA`AVÂT Konu : Acele etmek;Duâ Ravi : Ebû Hüreyre Baslik : DU`ÂNIN KABÛLÜ HUSÛSUNDA ACELE EDİLMEMESİ Hadis : Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden her birinizin du`âsı isti`câl edilmedikçe kabûl olunur: İnsan (acele eder de) "Du`â ettim de kabûl olunmadı" der. HadisNo : 2149

Fasil : RÜ`YÂ TA`BÎRİ BAHSİ Konu : Açları doyurmak;Rüyâ Ravi : Ebû Hüreyre Baslik : TEKÂRÜB-İ ZAMAN HADÎSİ VE MÜ`MİNLERİN DOĞRU RÜ`YÂLARI VE BU VAK`A HAKKINDA`Kİ HADİS

Fasil : RÜ`YÂ TA`BÎRİ BAHSİ Konu : Açları doyurmak;Rüyâ Ravi : Ebû Hüreyre Baslik : TEKÂRÜB-İ ZAMAN HADÎSİ VE MÜ`MİNLERİN DOĞRU RÜ`YÂLARI VE BU VAK`A HAKKINDA`Kİ HADİS Hadis : Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zaman yaklaşınca (ve kâinat son günlerini yaşamağa başlayınca) mü`minin rü`yâsı yalan çıkmaz; çünkü mü`minin rü`yâsı nübüvvetin kırk altı cüz`ünden bir cüz`üdür. Nübüvvetten cüz`ü olan şey ise yalan olamaz. HadisNo : 2107

Fasil : TAÂM BAHSİ Konu : Açları doyurmak Ravi : Ebû Hüreyre Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN EBÛ HÜREYRE`NİN KARNINI DOYURMASI

Fasil : TAÂM BAHSİ Konu : Açları doyurmak Ravi : Ebû Hüreyre Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN EBÛ HÜREYRE`NİN KARNINI DOYURMASI Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Bir gün son derece acıkmıştım. Yolda Ömer İbn-i Hattâb radiya`llahu anh`e kavuşdum. Azîz ve Celîl olan Allah`ın kitâbında (ve Âl-i İmrân Sûresi`nden) bir âyeti bana okumasını (ve istifâde etmemi) ricâ ettim. Ömer evine girdi. Ve o âyeti bana okudu. (Halbuki maksadım okumak değildi, karnımı doyurmakdı. Ömer bunu anlamamışdı, evden ayrılıp) uzak gitmeden (şiddetli açlıkdan) yüz üstü düştüm. Bu baygınlık sırasında Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in baş ucumda dikilerek bana: Yâ Ebâ Hüreyre diye seslendiğini duydum. Hemen ben: Buyur yâ Resûla`llah, emrine hazırım, her saâdet senindir, dedim. Resûlullah elimi tuttu, beni kaldırdı. Ve bu düşkün vaziyetimi anladı. Beni evine götürdü. Hemen büyük bir bardak süt içmemi emretti. Onu içdim. Sonra: Tekrak iç yâ Ebâ Hüreyre, buyurdu. Bir bardak daha içdim. Sonra bir daha süt emretti. Ben de tekrar içdim. Artık karnımın vaziyeti düzeldi, bir ok gibi dümdüz oldu. Ebû Hüreyre (rivâyetine devâm ederek) der ki: Bir müddet sonra Ömer`e kavuşmuştum. Ve başımdan geçen bu vâkıayı anlatarak: "Yâ Ömer, Allah benim karnımı doyurmağa senden daha lâyık bir zâtı, (Resûl-i Ekrem`i) me`mûr etti. Vallahi ben senden bana bir âyet okuyup öğretmeni ricâ etmişdim. Halbuki ben o âyeti senden daha düzgün okurdum!" dedim. Bunun üzerine Ömer, "Vallahi yâ Ebâ Hüreyre, seni evime koyup doyurmak benim için kızıl develer misâli kıymetli dünyâlığa mâlik olmakdan daha sevimlidir!" dedi. HadisNo : 1845

Fasil : KİTÂBÜ`L-EDEB Konu : Ağaç dikmek Ravi : Enes b. Mâlik Baslik : BİR MÜSLÜMÂNIN DİKTİĞİ BİR AĞAÇ MEYVA VERİR DE ONU İNSAN VEYÂ HAYVAN YERSE, O KİMSE İÇİN SADAKA OLUR, MEÂLİNDE ENES RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ

Fasil : KİTÂBÜ`L-EDEB Konu : Ağaç dikmek Ravi : Enes b. Mâlik Baslik : BİR MÜSLÜMÂNIN DİKTİĞİ BİR AĞAÇ MEYVA VERİR DE ONU İNSAN VEYÂ HAYVAN YERSE, O KİMSE İÇİN SADAKA OLUR, MEÂLİNDE ENES RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ Hadis : Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: İslâm câmi`asından bir müslüman bir ağaç diker de, onun mahsûlünden bir insan, yâhut bir hayvan yerse muhakkak o yenilen şey, ağaç sâhibi için sadakadır. HadisNo : 1977

Fasil : KİTÂBÜ`L-İSTİ`ZÂN Konu : Allah sevgisi;Mü`minin ölüm hali;Ölüye makâmı gösterilir Ravi : Ubâde b. es-Sâmit Baslik : KÜÇÜK, BÜYÜK KIYÂMET HAKKINDA ÜBÂDE İBN-İ SÂMİT VE HAZRET-İ ÂİŞE HADİSİ

Fasil : KİTÂBÜ`L-İSTİ`ZÂN Konu : Allah sevgisi;Mü`minin ölüm hali;Ölüye makâmı gösterilir Ravi : Ubâde b. es-Sâmit Baslik : KÜÇÜK, BÜYÜK KIYÂMET HAKKINDA ÜBÂDE İBN-İ SÂMİT VE HAZRET-İ ÂİŞE HADİSİ Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim Allah`a kavuşub görmeğe muhabbet ederse, Allah da ona kavuşub görmesini sever. Her kim de Allah`a mülâkî olmayı hoşlanmazsa, Allah da ona mülâkî olmayı hoşlanmaz. `Âişe, yâhud Peygamber`in bâzı kadınları: Yâ Resûla`llah! Biz, ölümü hiç hoşlanmayız, demişlerdi. Resûl-i Ekrem kadınlara: Ölüm sizin bildiğiniz gibi değil. Belki şöyledir: Mü`mine ölüm hâli gelince Allah`ın o kulundan hoşnutluğu, Allah`ın ikrâm ve ihsânı müjdelenir. Bu müjde üzerine artık mü`min`e önünde (ölüm gibi) kendisini karşılayacak hallerden sevimli bir şey olamaz. O anda mü`min Allah`a mülâkî olmaya muhabbet eder, Allah da mü`min kuluna mülâkatı sever. Fakat kâfir öyle değildir. Ona ölüm hâli hazır olduğunda Allah`ın azâbı ve ukubeti müjdelenir. O anda kâfire önündeki ölüm gibi, hallerden çirkin bir hal olamaz. Bu sûretle kâfir Allah`a mülâkî olmayı fenâ görür, Allah da ona mülâkî olmayı fenâ görür. HadisNo : 2043

Fasil : KUR`ÂN-I KERÎMİN TEFSÎRİ BAHSİ Konu : Bakara Sûresi âyetlerinin tefsîri;Benî İsrâîl`e veriler nimetler Ravi : Saîd İbn-i Zeyd Baslik : GAMÂM, MENN, SELVÂ

Fasil : KUR`ÂN-I KERÎMİN TEFSÎRİ BAHSİ Konu : Bakara Sûresi âyetlerinin tefsîri;Benî İsrâîl`e veriler nimetler Ravi : Saîd İbn-i Zeyd Baslik : GAMÂM, MENN, SELVÂ Hadis : Rivâyete göre Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem: "Kızılımtırak beyaz mantar, Kudret helvası (gibi Allah`ın külfetsiz ni`metleri) nev`inden bir rızıktır. Suyu da göz ağrısına şifâdır" buyurmuştur. HadisNo : 1674 Fasil : KUR`ÂN-I KERÎMİN TEFSÎRİ BAHSİ Konu : Bakara Sûresi âyetlerinin tefsîri;Benî İsrâîl`e veriler nimetler Ravi : Ebû Hüreyre Baslik : BENÎ İSRÂÎL`İN FESÂDI BENÎ İSRÂÎL`İN BİR KÜSTAHLIĞI Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: (Allah tarafından) Benî İsrâîl`e: [Beyt-i Makdis`in kapısından eğilerek (tevâzu`la) giriniz ve: "Hıtta = Yâ Rab Dileğimiz, günahımızı affetmendir" deyiniz.] denildi ve onlar (tersine) kıçları üzere imekliyerek girdiler. Ve (emrolundukları kelimeyi) değiştirip hıtta yerine (istihfâf için) ... (mühmel kelimesin)i söylediler. HadisNo : 167

Fasil : KUR`ÂN-I KERÎMİN FAZÎLETLERİ BAHSİ Konu : Cebrâil (A.S)`ın Hz. Peyganber`e Kur`ân-ı Kerîm öğretmesi Ravi : Fâtıma Baslik : ARZA-İ AHÎRE VE HAZRET-İ FÂTIMA`NIN BİR HADÎSİ

Cebrâil (A.S)`ın Hz. Peyganber`e Kun`ân-ı Kerîm öğretmesi Cebrâil (A.S)`ın Hz. Peyganber`e Kun`ân-ı Kerîm öğretmesi Fasil : KUR`ÂN-I KERÎMİN FAZÎLETLERİ BAHSİ Konu : Cebrâil (A.S)`ın Hz. Peyganber`e Kun`ân-ı Kerîm öğretmesi Ravi : Fâtıma Baslik : ARZA-İ AHÎRE VE HAZRET-İ FÂTIMA`NIN BİR HADÎSİ Hadis : Rivâyete göre der ki: Bana; (Babam) Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem gizlice şöyle söyledi: Her sene Cibrîl Kur`ân`ı benimle bir kere mukabele ederdi. Bu sene iki def`a mukabele eyledi. Öyle sanıyorum ki (kızım) ecelim yaklaşmıştır. HadisNo : 1767

Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ Konu : Cebrâil (A.S)`ın Hz. Peyganber`e Kun`ân-ı Kerîm öğretmesi;Hurûf-u seb`a;Kırâet-i seb`a Ravi : Abdullâh b. Abbâs Baslik : KUR`ÂN-I KERÎM`İN YEDİ LÛGAT VE LEHCE ÜZERİNE NÂZİL OLDUĞU

Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ Konu : Cebrâil (A.S)`ın Hz. Peyganber`e Kun`ân-ı Kerîm öğretmesi;Hurûf-u seb`a;Kırâet-i seb`a Ravi : Abdullâh b. Abbâs Baslik : KUR`ÂN-I KERÎM`İN YEDİ LÛGAT VE LEHCE ÜZERİNE NÂZİL OLDUĞU Hadis : Rivâyete göre Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bana Cibrîl Kur`ân`ı, bir okunuş üzerine okuttu. Ben de durmadan bunun artması (ve Arabın bundan başka okuyuşlariyle de okunmasını) isterdim. Tâ yedi türlü okunuşa erişinceye kadar bu dileğimde ısrâr ettim. (Her talebim Allah tarafından is`âf olundu). HadisNo : 1331

Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ Konu : Cebrâil (A.S);Melekler Ravi : Abdullâh b. Abbâs Baslik : KUR`ÂN-I KERÎM`İN YEDİ LÛGAT VE LEHCE ÜZERİNE NÂZİL OLDUĞU

Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ Konu : Cebrâil (A.S);Melekler Ravi : Abdullâh b. Abbâs Baslik : KUR`ÂN-I KERÎM`İN YEDİ LÛGAT VE LEHCE ÜZERİNE NÂZİL OLDUĞU Hadis : Rivâyet olunduğuna göre, Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem Cibrîl`e: - Ey Cibrîl, sen bizi şu ziyâretinden daha çok ziyâret etmez misin? demiş (ve daha sık gelmesini temennî etmiş) ti. İbn-i Abbâs der ki: bunun üzerine: [Biz melekler ancak Rabbının emriyle ineriz. Bizim (şimdi) önümüzde (olacak) ve arkamızda (olmuş bitmiş) ve bunların arasında (olmakta) bulunan bütün şuûnât, Allah`ın emir ve irâdesine tâbi`dir. Bununla berâber Rabb`ın seni unutur değildir] (meâlindeki âyet) nâzil oldu. HadisNo : 1330

Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ Konu : Cebrâil (A.S);Cehennem muhafızları;Deccâl;Hz. Îsâ;Hz.Mûsâ;Hz. Peygamber`in Mi`rac`da gördükleri;Îsâ (A.S);Mûsâ (A.S.) Ravi : Abdullâh b. Abbâs Baslik : CENNET VE CEHENNEM`İN EL`ÂN MAHLÛK VE MEVCUT OLDUKLARI

Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ Konu : Cebrâil (A.S);Cehennem muhafızları;Deccâl;Hz. Îsâ;Hz.Mûsâ;Hz. Peygamber`in Mi`rac`da gördükleri;Îsâ (A.S);Mûsâ (A.S.) Ravi : Abdullâh b. Abbâs Baslik : CENNET VE CEHENNEM`İN EL`ÂN MAHLÛK VE MEVCUT OLDUKLARI Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: (Mi`râc`da) bana gece sefer ettirildiğinde ben Mûsâ`yı esmer yüzlü, uzun boylu, kıvırcık saçlı (bir tipte) gördüm. Mûsâ (uzunluk ve esmerlik cihetiyle) sanki Kahtan adamlarından bir er kişi. Îsâ`yı da gördüm: ne uzun, ne kısa, orta boyda benzi kırmızı ile beyaza mâil olup başı, salıverilmiş düz saçlı kişi idi. Allah`ın bana gösterdiği hayrete şâyân daha birtakım garîbeler arasında Cehennem muhâfızı Mâlik`i ve Deccâl`ı da gördüm. Ey mü`min, Peygamberinin Mûsâ`ya kavuşmasından şüphede olma! HadisNo : 1338

Fasil : AHÂDÎS-İ ENBİYÂ ALEYHİMÜ`S-SALÂTÜ VE`S-SELÂM BAHSİ Konu : Cennet, Cehennem haktır;Hz. Îsâ;Îsâ (A.S) Ravi : Ubâde b. es-Sâmit Baslik : MÂİDE SÛRESİ`NİN 71 VE 72 NCİ ÂYETLERİNDE TESLİS AKÎDESİNİN HAZRET-İ ÎSÂ DİLİYLE REDDİ

Fasil : AHÂDÎS-İ ENBİYÂ ALEYHİMÜ`S-SALÂTÜ VE`S-SELÂM BAHSİ Konu : Cennet, Cehennem haktır;Hz. Îsâ;Îsâ (A.S) Ravi : Ubâde b. es-Sâmit Baslik : MÂİDE SÛRESİ`NİN 71 VE 72 NCİ ÂYETLERİNDE TESLİS AKÎDESİNİN HAZRET-İ ÎSÂ DİLİYLE REDDİ Hadis : Rivâyet olunduğuna göre, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim: [Allah`dan başka ibâdet olunacak hiç bir ma`bûd yoktur, yalnız Allah vardır, şerîki yoktur; Muhammed de muhakkak Allah`ın kulu ve O`nun Resûlüdür. Îsâ da Allah`ın kulu ve Resûlüdür. Ve (tekvînî bir emir ile) Meryem (in rahmin)e bıraktığı bir kelimesidir. Ve (bu sûretle) Allah tarafından (hayat verilen) bir ruhtur. (Bir zî-hayattır). Cennet (in varlığı) haktır (ve gerçektir). Cehennem de haktır (ve gerçektir)] diye diliyle ikrâr ve kalbiyle tasdîk ederse, Allah o kimseyi (Cennet`in sekiz kapısından hangisini isterse oradan) Cennet`e kor. O, kul hangi amelde olursa olsun (ayırd etmez). HadisNo : 1397

Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ Konu : Cennete ilk girenler Ravi : Sehl b. Sa`d Baslik : CENNET`E İLK GİREN İSLÂM ÜMMETİNİN KEMMİYYET VE KEYFİYYETİ

Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ Konu : Cennete ilk girenler Ravi : Sehl b. Sa`d Baslik : CENNET`E İLK GİREN İSLÂM ÜMMETİNİN KEMMİYYET VE KEYFİYYETİ Hadis : Rivâyete göre, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Muhakkak ki, ümmetimden yetmiş bin, yâhut yedi yüz bin (kişi veya zümre hesap ve ıkab görmeksizin ilk def`a olarak Cennet`e) girecektir. Bu ilk zümrenin sondakileri Cennet`e girinceye kadar öndekileri girmiyecektir. (Ve bir saf hâlinde hepsi def`aten gireceklerdir). Bunların yüzleri, bedir gecesinde (sanki) ayın (nûrânî) çehresidir. (Her bin kişinin maiyeti olan yetmiş bin kişi de Cennet`e ikinci zümre olarak milyarlar hâlinde girecektir). HadisNo : 1344

Fasil : KİTÂBÜ`L-GUSL Konu : Eyyup (A.S) kıssası Ravi : Ebû Hüreyre

Fasil : KİTÂBÜ`L-GUSL Konu : Eyyup (A.S) kıssası Ravi : Ebû Hüreyre Baslik : ALLÂH`IN BEREKETİNDEN MÜSTAĞNÎ KALAMAYAN HAZRET-İ EYYÛB`UN KISSASI Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Eyyûb (salla`llâhu aleyhi ve sellem) çıplak yıkandığı sırada üzerine altından çekirgeler üşdü. Eyyûb (aleyhi`s-selâm) avuç avuç (alıp) rubasının içine (atmağa) başladı. Rabb(-i Kerîm)i: "Eyyûb, şu gördüğünden seni ganî kılmamış mı idim?" diye nidâ edince: "Evet (Yâ Rabbi,) Senin İzzet (ve Celâline) kasem olsun ki (beni ganî kılmıştın.) Lâkin Senin bereketinden müstağnî kalacağım yok." cevâbını verdi. HadisNo : 197

Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ Konu : Hz. Peygamber`in Cebrâil (A.S)`ı görmesi;Melekler Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe

Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ Konu : Hz. Peygamber`in Cebrâil (A.S)`ı görmesi;Melekler Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe Baslik : HAZRET-İ ÂİŞE`YE CİBRÎL`İN SELÂMI Hadis : Rivâyete göre, bir kere Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem ona: - Yâ Âişe! Şu (yanımdaki) Cibrîl`dir, sana selâm ediyor, buyurmuş, Âişe de: - Selâm ve Allah`ın rahmeti ve bereketleri onun üzerine olsun! (diye karşılamış, ve) Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`i kasdederek: benim görmediğim (Cibrîl)`i sen görüyorsun! demiştir. HadisNo : 1329

Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ Konu : Hz. Peygamber`in Cebrâil (A.S)`ı görmesi Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd

Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ Konu : Hz. Peygamber`in Cebrâil (A.S)`ı görmesi Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd Baslik : RESÛLULLÂH`IN CİBRÎL`İ İKİ KERE KENDİ SÛRET VE HİLKATİNDE GÖRÜŞÜ Hadis : Rivâyete göre, Azîz ve Celîl olan Allah`ın: "Allah; kulu (Muhammed)`e vahyettiğini vahyetti" kavl-i şerîfi (nin tefsîri) nde İbn-i Mes`ûd Resûlullah Cibrîl`i altı yüz kanatlı olarak gördü, demiştir. HadisNo : 1334 Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ Konu : Hz. Peygamber`in Cebrâil (A.S)`ı görmesi Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd Baslik : RESÛLULLÂH`IN CİBRÎL`İ İKİ KERE KENDİ SÛRET VE HİLKATİNDE GÖRÜŞÜ Hadis : Rivâyete göre Allahu Teâlâ`nın: "And olsun ki, Allah`ın bu (azîz) kulu, Rabb`ının âyetlerinden en büyüğünü gördü" kavl-i şerîfinin tefsîrinde İbn-i Mes`ûd: Resûlullah semânın etrâfını yeşil bir kumaş (hâlinde Cibrîl`in kanadı kaplamış) gördü, demiştir. HadisNo : 1335

Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ Konu : Hz. Peygamber`in Cebrâil (A.S)`ı görmesi;Rü`yetullah Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe

Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ Konu : Hz. Peygamber`in Cebrâil (A.S)`ı görmesi;Rü`yetullah Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe Baslik : RESÛLULLÂH`IN CİBRÎL`İ İKİ KERE KENDİ SÛRET VE HİLKATİNDE GÖRÜŞÜ Hadis : Rivâyete göre şöyle demiştir: Her kim Muhammed salla`llahu aleyhi ve sellem (uyanık olarak baş göziyle) Rabb`ını gördü sanırsa, en büyük yalan irtikâb etmiş olur. Lâkin muhakkak olan şudur ki, Resûlullah Cibrîl`i ufkun arasını kaplamış olduğu halde hakîkî sûret ve hilkatinde görmüştür. HadisNo : 1336

Fasil : İSLÂM`DA NÜBÜVVET ALÂMETLERİ Konu : Hz. Peygamber`in mu`cizeleri

Fasil : KİTÂBÜ`L-VUDÛ` Konu : Hz. Peygamber`in mu`cizeleri Ravi : Enes b. Mâlik Baslik : RESÛLULLÂH (S.A. VE S.)İN MÜBÂREK PARMAKLARINDAN SU KAYNAMASI MU`CİZESİ Hadis : Şöyle demiştir: (bir kere) Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`i şöyle gördüm. İkindi namazı yaklaşmıştı. Halk abdest suyu aradılar da bulamadılar. Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`e (bir kab içinde bir mıkdâr) abdest suyu getirdiler. Mübârek elini kabın içine soktu. Ve halka oradan abdest alsınlar diye emretti. -Enes der ki: (İşte o zaman Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in) parmakları altından (hâzırûndan) hiçbir kimse hâriç kalmamak üzere cümlesi abdest alıncaya kadar su kaynadığını gördüm. HadisNo : 133 Fasil : KİTÂBÜ`L-VUDÛ` Konu : Hz. Peygamber`in mu`cizeleri Ravi : Enes b. Mâlik Baslik : PEYGAMBER ALEYHİ`S-SELÂM`IN PARMAKLARI ARASINDA SU KAYNADIĞINA DÂİR ENES HADÎSLERİ Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (bir kere) bir kab su istedi. İçinde biraz su bulunan ağzı geniş, dibi dar bir kab getirildi. Parmaklarını içine koydu. -Enes (radiya`llâhu anh) der ki, artık (mübârek) parmakları arasından suyun kaynadığını temâşâya daldım. O sudan abdest alanları yetmiş ile seksen arasında tahmîn ettim. HadisNo : 150 Fasil : CUM`A BAHSİ Konu : Hz. Peygamber`in mu`cizeleri Ravi : Câbir b. Abdullâh Baslik : MİNBER ÎMÂLİ VE HAZRET-İ RESÛL`ÜN CUM`ADA ŞİMDİKİ GİBİ İKİ HUTBE ÎRÂD BUYURDUKLARI Hadis : Şöyle demiştir: Bir hurma kütüğü vardı ki, Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz hutbe esnâsında) onun üzerinde dururdu. Kendisi için minber kurulduğunda (bu) kütükten, gebe develerin iniltisine benzer sesler (çıktığını) işittik. Tâ ki, Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (minberden) inip de elini üzerine koyunca (sustu). HadisNo : 499 Fasil : CENÂZE BAHSİ Konu : Hz. Peygamber`in mu`cizeleri Ravi : Enes b. Mâlik Baslik : MÛTE KUMANDANLARI VE SER-ÂMEDÂN-I ŞÜHEDÂSI ZEYD, CA`FER, İBN-İ REVÂHA HAZARÂTININ ŞEHÂDETLERİNİ RESÛL-İ EKREM`İN AĞLIYARAK MİNBER ÜZERİNDE HABER VERDİĞİNE DÂİR ENES İBN-İ MÂLİK HADÎSİ Hadis : Hazret-i Enes demiştir ki: "Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (bir kerre minber üzerinde: "İşte) sancağı Zeyd (İbn-i Hârise) aldı, Zeyd katlolundu. Sonra sancağı Ca`fer (İbn-i Ebî Tâlib) aldı. O da katlolundu. Sonra sancağı (Abdullâh) İbn-i Revâha aldı, o da katlolundu" buyurdu. (Bunu söylerken) Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in (mübârek) iki gözünden yaş akıyordu. (Resûl-i Ekrem devamla:) "Bundan sonra sancağı emirsiz, Hâlid İbn-i Velîd aldı. Ona feth ü nusrat ihsân olundu" buyurdu. HadisNo : 623 Fasil : İSLÂM`DA NÜBÜVVET ALÂMETLERİ Konu : Hz. Peygamber`in mu`cizeleri Ravi : Enes b. Mâlik Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN PARMAKLARI ARASINDAN SU FIŞKIRIŞI VE BU SU İLE ÜÇ YÜZ KADAR KİMSENİN İÇMESİNE VE ABDEST ALMASINA DÂİR ENES İBN-İ MÂLİK HADÎSİ Hadis : Rivâyete göre, müşârün-ileyh demiştir ki: Bir kere Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem (Medîne çarşısının bir semti olan) Zevrâ`da iken (ikindi namazının vakti yaklaşmıştı ve abdest suyu arayıp bulamamışlardı. Bunun üzerine) Resûlullah`ın huzûruna bir kap (içinde bir miktar su) getirildi. Müteâkıben Resûlullah elini kab(ın içindeki suy)a koydu. Hemen parmakları arasından su fışkırmağa başladı. Orada bulunan cemâat abdest al(ıncaya kadar devâm et)ti. (Enes İbn-i Mâlik`in râvîsi) Katâde der ki: Ben, Enes İbn-i Mâlik`e: - Orada kaç kişi idiniz? diye sordum. O da: - Üç yüz, yâhut üç yüz kadar, diye cevap verdi. HadisNo : 1465 Fasil : İSLÂM`DA NÜBÜVVET ALÂMETLERİ Konu : Hz. Peygamber`in mu`cizeleri Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN SU MU`CİZESİ VE BİR SEFERDE PARMAKLARI ARASINDAN SU AKTIĞI HAKKINDA ABDULLÂH İBN-İ MES`ÛD HADÎSİ Hadis : Öyle dediği rivâyet olunmuştur: biz (Peygamber`in Ashâbı) âdet hilâfı olan umûru, bereket ve hayır sayardık. Siz ise bunlar (ın hepsin)i korkutmak (için izhâr edilir) sanıyorsunuz. Biz bir seferde Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem ile berâber bulunduk. Suyumuz azalmıştı. (Kafile aşırı bir susuzluk karşısında kalmıştı.) Bunun üzerine Resûlullah: - Haydi bana bir mikdar su artığı bulup getiriniz! dedi. Ashâb, içinde az bir mikdar su bulunan bir kap getirdiler. Resûlullah bu kabın içine elini koydu. Sonra Ashâb`a: - Haydi temiz ve mübârek suya geliniz! (Abdest alınız!). Suyun artışı ise Allah`tandır, buyurdu. Ve hakîkaten Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in parmakları arasından su kaynayıp aktığını gördüm. Yine biz, (Resûlullah`ın yanında) yemek yenirken taâmın Subhâna`llah dediğini işitirdik. HadisNo : 1466 Fasil : AYIN İKİYE BÖLÜNMESİ MU`CİZESİ Konu : Hz. Peygamber`in mu`cizeleri Ravi : Bârıkî Urve Baslik : BARİKÎ URVE`YE RESÛL-İ EKREM`İN KAZANÇ DUÂSI VE BU DUÂNIN TAHAKKUKU Kİ, BU DA NÜBÜVVET NİŞÂNESİ BİR MU`CİZEDİR Hadis : Şöyle rivâyet olunmuştur: Bir kere Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem kendisine bir (kurbanlık) koyun alması için Urve`ye bir dînar vermişti. O da bir dînar ile iki koyun almış, sonra bu koyunların birisini bir dînâra satarak Resûlullah`a bir dînar ve bir koyunla gelmişti. Bunu üzerine Resûlullah Urve`ye alım ve satımında bereket olması sûretiyle duâ etti. Ve bundan böyle Urve, toprak satın alsa ondan da herhalde kazanır oldu. HadisNo : 1484

Fasil : KİTÂBÜ`L-İSTİ`ZÂN Konu : Mü`min Cennete girer Ravi : Ensâr`dan İtbân İbn-i Mâlik

Fasil : KİTÂBÜ`L-İSTİ`ZÂN Konu : Mü`min Cennete girer Ravi : Ensâr`dan İtbân İbn-i Mâlik Baslik : KIYÂMET GÜNÜNDE ALLAH HUZÛRUNA ALLAH RIZÂSI İÇİN LÂ İLÂHE İLLÂ`LLÂH DİYEREK GELEN KİMSEYE ALLÂHU TEÂLÂ CEHENNEM ATEŞİNİ HARAM KILAR, MEÂLİNDE İTBÂN RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ VE ÎZÂHI Hadis : Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyâmet gününde Lâ ilâhe illâ`llah diyerek ve bu tevhîd kelimesiyle Allah`ın zâtını kasdederek (Allah divânına) hiç bir kul gelmez, ancak Allahu Teâlâ ona Cehennemi haram kılar. HadisNo : 2022

Fasil : HÛRÜ`L-ÎYN VE ONLARIN MÜSTESNÂ SIFATLARI Konu : Savaş atları

Fasil : HÛRÜ`L-ÎYN VE ONLARIN MÜSTESNÂ SIFATLARI Konu : Savaş atları Ravi : Bârıkî Urve Baslik : GAZÂ ATININ ALTINA DÖKÜLEN PERÇEMLERİNDE HAYIR VE BEREKET BAĞLIDIR, MEÂLİNDEKİ URVE VE ENES HADÎSİLERİ Hadis : Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in: (gazâya giden) atın alnına dökülen saçlarında kıyâmet gününe kadar hayır düğümlüdür. Hayır, (âhirette) sevâb, (dünyâda) ganîmettir, buyurduğu rivâyet olunmuştur. HadisNo : 1206 Fasil : HÛRÜ`L-ÎYN VE ONLARIN MÜSTESNÂ SIFATLARI Konu : Savaş atları Ravi : Enes b. Mâlik Baslik : GAZÂ ATININ ALTINA DÖKÜLEN PERÇEMLERİNDE HAYIR VE BEREKET BAĞLIDIR, MEÂLİNDEKİ URVE VE ENES HADÎSİLERİ Hadis : Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in: hayır ve saâdet (gazâya hazırlanan) atın alnındaki perçemlerinde (bağlı) dır, buyurduğ rivâyet olunmuştur. HadisNo : 1207 Fasil : HÛRÜ`L-ÎYN VE ONLARIN MÜSTESNÂ SIFATLARI Konu : Savaş atları Ravi : Sehl b. Sa`d Baslik : PEYGAMBERİMİZİN GAZÂDA BİNDİĞİ ATLAR Hadis : "Hurma bahçemizde Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`e âit bir at bulunuyordu. Ona Lüheyf, yâhud Lehîf denirdi." dediği rivâyet olunmuştur. HadisNo : 1208 Fasil : HÛRÜ`L-ÎYN VE ONLARIN MÜSTESNÂ SIFATLARI Konu : Savaş atları Ravi : Enes b. Mâlik Baslik : PEYGAMBERİMİZİN GAZÂDA BİNDİĞİ ATLAR Hadis : Şöyle dediği rivâyet edilmiştir: bir kere Medîne içinde bir düşman baskını korkusu yayılmıştı. Bunun üzerine Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem, bize (Ebû Talha âilesine) âid olup Mendûb denilen bir atı eğreti aldı. (Ve ona binerek Medîne`den ayrıldı. Geri dönüp geldiğinde): - Korkulacak bir şey görmedik. Muhakkak sûrette bulduğumuz bir şey varsa o da Mendûb`un su gibi akmasıdır, buyurdu. HadisNo : 1210

Konu : Sıla-i Rahm

Fasil : KİTÂBÜ`L-BÜYÛ` Konu : Sıla-i Rahm Ravi : Enes b. Mâlik Baslik : SILA-İ RAHM HAKKINDA ENES İBN-İ MÂLİK`İN BİR HADÎSİ. VE SILA-İ RAHMİN DERECELERİ Hadis : Rivâyet olunduğuna göre, Müşârün-ileyh: Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in: "Kim ki rızkının bereketlenmesi, bakıye-i ömrünün uzaması kendisini sevindirirse, o kimse sıla-i rahmetsin!" buyurduğunu işittim, demiştir. HadisNo : 965 Fasil : HİBE BAHSİ Konu : Sıla-i Rahm Ravi : Ebû Bekr`in kızı Esmâ` Baslik : MÜSLÜMANIN KÂFİRE HEDİYE VERMESİ CÂİZ OLDUĞUNU İFÂDE EDEN ESMÂ BİNT-İ EBÎ BEKR HADÎSİ Hadis : Rivâyet olunduğuna göre, şöyle demiştir: Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem zamânında müşrike olan vâlidem (bir kere kuru üzüm, yağ hediyeleriyle) bana gelmişti. Ben, (hediyelerini kabûlden, kendisini de evime koymaktan imtinâ` ettim de) Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`den istiftâ ederek: - Yâ Resûla`llah! Vâlidem (oğlu Hâris`le berâber) bana geldi. Bana sokulmak ve mukabele görmek istiyor. Anama sıla ve iltifat edebilir miyim? dedim. Resûlullah: - Evet anana sıla ve iltifat eyle! buyurdu. HadisNo : 1141 Fasil : KİTÂBÜ`L-EDEB Konu : Sıla-i Rahm Ravi : Cübeyr b. Mut`im Baslik : AKRABÂ ZİYÂRETİNİ KESEN VE BUNU HALÂL SAYAN KİMSE CENNET`E GİREMEZ, HADÎSİ Hadis : Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in: (Sebepsiz) akrabâ ziyâretini kesen (ve bunu halâl sayan) kimse Cennet`e giremez, buyurduğunu işittim, dediği rivâyet olunmuştur. HadisNo : 1967 Fasil : KİTÂBÜ`L-EDEB Konu : Sıla-i Rahm Ravi : Ebû Hüreyre Baslik : SILA-İ RAHM`E DÂİR EBÛ HÜREYRE, AMR İBN-İ ÂS VE İBN-İ ÖMER RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSLERİ Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Rahm (adı ki karın yakınlığı, hısımlıktır) rahmân (ismin)den alınmıştır. (Bu rahm karâbeti) sık ağaçların birbirine sarılmış kökleri gibidir. Allahu Teâlâ buyurdu ki: "Ey rahm karâbeti! Her kim sana bağlı bulunur (sıla-i rahm ederse) ben de ona rahmetini erdiririm, kim ki sana münâsebetini keserse, ben de ona rahmetimi keserim." HadisNo : 1968 Fasil : KİTÂBÜ`L-EDEB Konu : Sıla-i Rahm Ravi : Amr İbn-i `Âs Baslik : SILA-İ RAHM`E DÂİR EBÛ HÜREYRE, AMR İBN-İ ÂS VE İBN-İ ÖMER RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSLERİ Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`den gizli değil, açık olarak şöyle buyurduğunu işittim: Ebû Tâlib`in, babamın akrabâsı, benim velîlerim değillerdir. Benim velîm Allah`dır, ve sâlih mü`minlerdir. Şu kadar ki, babamın ve Ebû Tâlib`in rahm ve karâbet hakları vardır. O karâbet sebebiyle onlara bağlı bulunur (ziyâret eder)im. HadisNo : 1969 Fasil : KİTÂBÜ`L-EDEB Konu : Sıla-i Rahm Ravi : Abdullâh b. Amr b. Âs Baslik : SILA-İ RAHM`E DÂİR EBÛ HÜREYRE, AMR İBN-İ ÂS VE İBN-İ ÖMER RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSLERİ Hadis : Rivâyet olunduğuna göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Misliyle bilmukabele birr ü ihsân eden kişi, akrabâya hakîkî sıla-i rahmetmiş değildir. Lâkin hakîkî sılacı, kendisinden akrabâlık sıla ve ihsânı kesildiği halde sıla ve ihsanda bulunan kimsedir. HadisNo : 1970

Fasil : AHÂDÎS-İ ENBİYÂ ALEYHİMÜ`S-SALÂTÜ VE`S-SELÂM BAHSİ Konu : Yâkub (A.S.) Ravi : Abdullâh b. Ömer

Fasil : AHÂDÎS-İ ENBİYÂ ALEYHİMÜ`S-SALÂTÜ VE`S-SELÂM BAHSİ Konu : Yâkub (A.S.) Ravi : Abdullâh b. Ömer Baslik : YA`KÜB ALEYHİ`S-SELÂM VE YÛSÜF AYEYHİ`S-SELÂM LA İLGİLİ HADİS Hadis : Rivâyet olunduğuna göre, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem: "Kerîm oğlu, Kerîm oğlu, Kerîm oğlu Kerîm; İbrâhîm oğlu, İshâk oğlu, Ya`kub oğlu Yûsüf aleyhimü`s-selâm`dır" buyurmuştur. HadisNo : 1388

Fasil : AHÂDÎS-İ ENBİYÂ ALEYHİMÜ`S-SALÂTÜ VE`S-SELÂM BAHSİ Konu : Yûsuf (A.S) Ravi : Ebû Hüreyre

Fasil : AHÂDÎS-İ ENBİYÂ ALEYHİMÜ`S-SALÂTÜ VE`S-SELÂM BAHSİ Konu : Yûsuf (A.S) Ravi : Ebû Hüreyre Baslik : İNSANLARIN FAZÎLET MİKYÂSI TAKVÂ OLDUĞUNA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: - Yâ Resûla`llah! Nâsın (Allah yanında) en çok kerem ve ihsâna nâil olanı kimdir? diye sorulmuştu. O da: - (Hayır işlemek cihetiyle) nâsın en ziyâde muttakî olanıdır, buyurdu. Suâl soranlar: - Yâ Resûla`llah! Size amel cihetiyle sâhib-i kerem kişiyi sormuyoruz, dediler. Bunun üzerine Resûlullah: - Öyle ise (şeref cihetiyle de) Yûsüf Nebiyyullah`tır. (Yûsüf) Nebiyyullah (Ya`kub`un) oğludur. (O da) Nebiyyullah (İshâk`ın) oğludur. (O da) Halîlullah (İbrâhîm`in) oğludur, buyurdu. Suâl soranlar: yâ Resûlullah, biz size bunu da sormadık, dediler. Bu def`a Resûlullah: - Anlaşılan siz (mensûbiyetleriyle iftihar ettiğiniz) Arab (şeceresin) in usûlünden (anaç soylarından) soruyorsunuz! (iyi biliniz ki) Arabların câhiliyet zamânında hayırlı olanları ilim üzere hareket ederlerse, İslâm devrinde de en hayırlıdırlar! buyurmuş (ve câhiliyet devrinde tefâvüt, neseble, ecdâdın şerefine izâfetle idi. İslâm nazarında ise insanlar arasında fark, fazîlet ve ilm-ü hikmet cihetiyle olduğuna işâret etmiştir). HadisNo : 1376

Fasil : İSRÂ` VE Mİ`RÂC HADÎSİ Konu : İsrâ ve Mi`rac;Mi`râc Ravi : Mâlik İbn-i Sa`saa

Fasil : İSRÂ` VE Mİ`RÂC HADÎSİ Konu : İsrâ ve Mi`rac;Mi`râc Ravi : Mâlik İbn-i Sa`saa Baslik : İSRÂ` VE Mİ`RÂC HAKKINDA MÂLİK İBN-İ SA`SAA HADÎSİ Hadis : Rivâyete göre Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem İsrâ ve seyâhat ettirildiği gece (nin esrârın) dan Ashâbına haber verip buyurmuştur ki: Bir kere ben Hatîm`de yatmış (uyurla uyanık arası) bulunuyordum. -Birçok rivâyet tariklerinde râvî Katâde Hatîm yerinde Hicir rivâyet etmiştir-. Bu sırada bana gelen Cibrîl geldi de (göğsümü) yardı. -Râvî Katâde Enes İbn-i Mâlik`in: "Şuradan şuraya kadar yardı" dediğini işittim, demiştir ki, râvî bu işâret olunan mahallin boğaz çukurundan kıl bittiği yere kadar yâni ön mahalli olduğunu bildirmiştir- ve kalbimi çıkardı. Sonra içi îmân (ve hikmet) dolu bir tas getirildi. Kalbim de (Zemzem suyu ile) yıkandıktan sonra için îmân (ve hikmet) dolduruldu. Sonra eski hâline iâde olundu. Daha sonra katırdan küçük ve merkepten büyük beyaz bir binit getirildi. -Râvî (Enes İbn-i Mâlik): "Bunun adı Burak`tır ki o, adımını gözünün irişebildiği yerin müntehâsına atardı" demişti:- Ben bunu üzerine bindirildim. Cibrîl de benimle yollandı, bana refâkat etti. (Sonra ben Cibrîl ile berâber Beyt-i Makdis`e vardım. Namaz kıldım. Bütün peygamberler de benimle kıldılar. Sonra âlî makamlara çıkılacak bir Mi`rac, bir merdiven kuruldu Buna Cibrîl ile bindirildim ve onunla berâber yükseldim) Nihâyet dünyâ semâsına vardı. Cibrîl gök kapısını çaldı. (Hâzin, bekçi melek tarafından): - Kim o? denildi. Cibrîl: - Cibrîl`im! dedi. (Hâzin tarafından): - Yanındaki kimdir? diye soruldu. Cibrîl: - Muhammed! diye cevap verdi. (Hâzin tarafından): - Yâ (göğe çıkmak için) ona (vahiy ve Mi`râc da`veti) gönderildi mi? diye soruldu. Cibrîl: - Evet gönderildi! diye tasdîk etti. (Hâzin tarafından): - Merhabâ gelen zâta! Bu gelen kişi ne güzel yolcu? denildi. Ve hemen gök kapısı açıldı. Ben birinci semâya varınca orada Âdem (peygamber)le karşılaştım. Cibrîl bana: - Bu senin baban Âdem`dir; ona selâm ver! dedi. Ben de selâm verdim. Âdem selâmıma mukabele etti. Sonra: - Merhabâ hayırlı, iyi oğlum, sâlih peygamber! dedi. Sonra Cibrîl benimle yukarı yükseldi. Tâ ikinci semâya geldi. Bunun da kapısını çaldı: - Kim o? denildi. Cibrîl: - Cibrîl`im! dedi. - Yanındaki kimdir? denildi. Cibrîl: - Muhammed! diye cevap verdi. - Ya! Ona vahiy ve Mi`râc gönderildi mi? denildi. Cibrîl: - Evet gönderildi! dedi. - Merhabâ gelen zâta! Bu gelen kişi ne güzel yolcu, denildi. Ve hemen gök kapısı açıldı. Ben ikinci semâya varınca orada Yahyâ ve Îsâ (peygamberler) ile karşılaştım. Yahyâ ile Îsâ teyze oğullarıdır. Cibrîl bana: - Bu gördüklerin Yahyâ ve Îsâ`dır; bunlara selâm ver! dedi. Ben de onlara selâm verdim. Onlar da selâmıma mukabele ettiler. Sonra: - Merhabâ hayırlı kardeş, sâlih peygamber! dediler. Sonra Cibrîl benimle üçüncü semâya yükseldi. Bunun da kapısın çaldı. - Kim o! denildi. Cibrîl: - Cibrîl`im! dedi. - Yanındaki kimdir? denildi. Cibrîl: - Muhammed! dedi. - Ya ona vahiy ve Mi`râc gönderildi mi? denildi. Cibrîl: - Evet gönderildi! dedi. Hâzin tarafından: - Merhabâ gelen zâta! Bu gelen kişi ne güzel yolcu, denildi. Ve hemen gök kapısı açıldı. Ben üçüncü semâya vardığımda Yûsuf (peygamber) ile karşılaştım. Cibrîl: - Bu gördüğün Yûsuf`tur; ona selâm ver! dedi. Ben de Yûsuf`a selâm verdim. O da mukabele etti. Sonra: Merhabâ hayırlı kardeş, sâlih peygamber! dedi. Sonra Cibrîl benimle yükseldi. Tâ dördüncü semâya vardı. Bunun da kapısını çaldı. HadisNo : 1551

Fasil : İSRÂ` VE Mİ`RÂC HADÎSİ Konu : İsrâ ve Mi`rac;Mi`râc Ravi : Câbir b. Abdullâh

Fasil : İSRÂ` VE Mİ`RÂC HADÎSİ Konu : İsrâ ve Mi`rac;Mi`râc Ravi : Câbir b. Abdullâh Baslik : MÜŞRİKLERİN İSRÂ`YI İNKÂR ETTİKLERİ MÜŞRİKLERİN SUALLERİNE PEYGAMBERİMİZİN CEVÂBI Hadis : Rivâyete göre Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğunu işitmiştir: (Mescid-i Aksâ`ya sefer ettiğimi söylediğimde) Kureyş beni yalanlayınca (Mescid-i Harâm`a gidip) Hicir`de ayakta durdum. Müteâkıben Allah bana, Beyt-i Makdis`i ile gözümün arasındaki mesâfeyi kaldırdı da (denemek için ne sordularsa) Mescid-i Aksâ`ya bakarak onun nişânelerinden Kureyş`e haber vermeğe başladım. HadisNo : 1550

Konu : Allah sevgisi;Mü`minin ölüm hali;Ölüye makâmı gösterilir Ravi : Ubâde b. es-Sâmit

Konu : Allah sevgisi;Mü`minin ölüm hali;Ölüye makâmı gösterilir Ravi : Ubâde b. es-Sâmit Baslik : KÜÇÜK, BÜYÜK KIYÂMET HAKKINDA ÜBÂDE İBN-İ SÂMİT VE HAZRET-İ ÂİŞE HADİSİ Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim Allah`a kavuşub görmeğe muhabbet ederse, Allah da ona kavuşub görmesini sever. Her kim de Allah`a mülâkî olmayı hoşlanmazsa, Allah da ona mülâkî olmayı hoşlanmaz. `Âişe, yâhud Peygamber`in bâzı kadınları: Yâ Resûla`llah! Biz, ölümü hiç hoşlanmayız, demişlerdi. Resûl-i Ekrem kadınlara: Ölüm sizin bildiğiniz gibi değil. Belki şöyledir: Mü`mine ölüm hâli gelince Allah`ın o kulundan hoşnutluğu, Allah`ın ikrâm ve ihsânı müjdelenir. Bu müjde üzerine artık mü`min`e önünde (ölüm gibi) kendisini karşılayacak hallerden sevimli bir şey olamaz. O anda mü`min Allah`a mülâkî olmaya muhabbet eder, Allah da mü`min kuluna mülâkatı sever. Fakat kâfir öyle değildir. Ona ölüm hâli hazır olduğunda Allah`ın azâbı ve ukubeti müjdelenir. O anda kâfire önündeki ölüm gibi, hallerden çirkin bir hal olamaz. Bu sûretle kâfir Allah`a mülâkî olmayı fenâ görür, Allah da ona mülâkî olmayı fenâ görür. HadisNo : 2043

Fasil : CİHAD BÖLÜMÜ Konu : Cihad Ve Mücahidlerin Faziletleri Ravi : Ebu Said

Fasil : CİHAD BÖLÜMÜ Konu : Cihad Ve Mücahidlerin Faziletleri Ravi : Ebu Said Hadis : Resulullah (sav) bir gün şöyle dedi: "Kim Rabb olarak Allah`tan, din olarak İslam`dan, peygamber olarak Muhammed`den razı ise ona cennet vacib olmuştur." Bu söz hayretime gitti ve: "Ey Allah`ın Resulü, bir kere daha tekrar eder misiniz?" dedim. Aynen tekrar etti ve arkadan da şunu söyledi. "Bir başka şey daha var ki, Allah, onun sebebiyle, kulun cennetteki makamını yüz derece yüceltir. Bu derecelerden ikisi arasındaki uzaklık sema ile arz arasındaki mesafe gibidir." Ben: "Öyleyse bu nedir?" dedim. Şu cevabı verdi: "Allah yolunda cihad, Allah yolunda cihad, Allah yolunda cihad." HadisNo : 1002

Fasil : CİHAD BÖLÜMÜ Konu : Cihad Ve Mücahidlerin Faziletleri Ravi : Ebu Hüreyre

Fasil : CİHAD BÖLÜMÜ Konu : Cihad Ve Mücahidlerin Faziletleri Ravi : Ebu Hüreyre Hadis : Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kafir ile onu öldüren ebediyyen cehennemde bir araya gelmezler, keza bir kulun karnında, Allah yolunda (yutulmuş olan) tozla cehennem ateşi bir araya gelmezler, keza, bir kulun kalbinde imanla hased bir araya gelmezler." HadisNo : 1001

Fasil : CİHAD BÖLÜMÜ Konu : Cihad Ve Mücahidlerin Faziletleri

Fasil : CİHAD BÖLÜMÜ Konu : Cihad Ve Mücahidlerin Faziletleri Ravi : Ebu Ümame Hadis : Resulullah (sav) şöyle buyurdular: "Ümmetimin seyahati Allah yolunda cihaddır." HadisNo : 998

Fasil : CİHAD BÖLÜMÜ Konu : Cihad Ve Mücahidlerin Faziletleri

Fasil : CİHAD BÖLÜMÜ Konu : Cihad Ve Mücahidlerin Faziletleri Ravi : Ebu Hüreyre Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah korkusuyla göz yaşı döken kimse, süt memeye geri dönmedikçe ateşe girmez. Bir kul üzerinde, Allah yolunda yapışan tozla, cehennemin dumanı biraraya gelmez." HadisNo : 999 Fasil : CİHAD BÖLÜMÜ Konu : Cihad Ve Mücahidlerin Faziletleri Ravi : İbnu Abbas Hadis : Resulullah (sav)`ın şöyle söylediğini işittim: "İki göz vardır, onlara ateş değemez: Allah için ağlayan göz ile, Allah yolunda uyanık sabahlayan göz." HadisNo : 1000

Fasil : CİHAD BÖLÜMÜ Konu : Cihad Ve Mücahidlerin Faziletleri Ravi : Ebu Hüreyre

Fasil : CİHAD BÖLÜMÜ Konu : Cihad Ve Mücahidlerin Faziletleri Ravi : Ebu Hüreyre Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim Allah`a iman ederek ve va`dini tasdik ederek, Allah yolunda (kullanmak üzere) bir at "tutarsa" bu atın yediği, teri, gübresi, bevli kıyamet günü terazisine girecektir, yani sahibine sevap olacaktır." HadisNo : 1004

Fasil : CİHAD BÖLÜMÜ Konu : Cihad Ve Mücahidlerin Faziletleri Ravi : Ebu Mes`ud el-Bedri

Fasil : CİHAD BÖLÜMÜ Konu : Cihad Ve Mücahidlerin Faziletleri Ravi : Ebu Mes`ud el-Bedri Hadis : Bir adam, Resulullah (sav)`a yularlanmış bir deve getirerek: "Bu Allah yoluna bağışımdır" dedi. Resulullah (sav) adama: "Buna karşılık sana, kıyamet günü, her biri yularlanmış yedi yüz deve vardır!" dedi. HadisNo : 1005

Fasil : SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ Konu : Sadaka Ve Nafakanın Fazileti Ravi : Ebu Hüreyre

Fasil : SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ Konu : Sadaka Ve Nafakanın Fazileti Ravi : Ebu Hüreyre Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir dirhem, yüzbin dirhemi geçmiştir." "Bu nasıl olur, ey Allah`ın Resulü?" diye sordular. Şu cevabı verdi. "Bir adamın iki dirhemi vardı. Bunlardan daha iyisini tasadduk etti. Diğeri ise, malının yanına varıp, malından yüzbin dirhem çıkardı ve onu tasadduk etti." HadisNo : 3251

Fasil : SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ Konu : Sadaka Ve Nafakanın Fazileti Ravi : Ebu Mes`ud el-Bedri

Fasil : SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ Konu : Sadaka Ve Nafakanın Fazileti Ravi : Ebu Mes`ud el-Bedri Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Müslüman kişi, ailesinin nafakası için harcar ve bundan sevap umarsa bu ona sadaka olur." HadisNo : 3258

Fasil : SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ Konu : Sadaka Ve Nafakanın Fazileti Ravi : Ebu Hüreyre

Fasil : SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ Konu : Sadaka Ve Nafakanın Fazileti Ravi : Ebu Hüreyre Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir dinar var Allah yolunda harcadın, bir dinar var köle azad etmede harcadın, bir dinar var fakirler için tasadduk ettin, yine bir dinar var onu da ailen için harcadın, işte (hep hayırda harcanan) bu dinarların sana en çok sevap getirecek olanı ehlin için harcadığındır." HadisNo : 3257

Fasil : SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ Konu : Sadaka Ve Nafakanın Fazileti Ravi : Ebu Zerr

Fasil : SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ Konu : Sadaka Ve Nafakanın Fazileti Ravi : Ebu Zerr Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Müslüman olan bir kul, sahib olduğu her bir maldan Allah yolunda bir çiftini infak öderse, cennetin kapıcıları onu mutlaka karşılar ve her biri kendi beklediği kapıdan girmesi için davet eder." "Bu nasıl olur?" diye sorulmuştu, şöyle cevap verdi; "Diyelim ki malı deve cinsindendir, iki deve; sığır cinsindendir, iki sığır (infak eder)." HadisNo : 3256

Fasil : SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ Konu : Sadaka Ve Nafakanın Fazileti Ravi : Ebu Hüreyre

Fasil : SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ Konu : Sadaka Ve Nafakanın Fazileti Ravi : Ebu Hüreyre Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kulların sabaha erdiği her günde iki melek semadan iner ve bunlardan biri şöyle dua eder: "Ey İlahımız! İnfak edene halef (devam) ver." Diğeri de şöyle dua eder: "Ey İlahımız! Cimriye de telef ver." HadisNo : 3255

Fasil : SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ Konu : Sadaka Ve Nafakanın Fazileti Ravi : Ebu Hüreyre

Fasil : SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ Konu : Sadaka Ve Nafakanın Fazileti Ravi : Ebu Hüreyre Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sadaka Rabbin öfkesini söndürür ve kötü ölümü bertaraf eder." HadisNo : 3254

Fasil : SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ Konu : Sadaka Ve Nafakanın Fazileti Ravi : Ebu Hüreyre

Fasil : SADAKA VE NAFAKA BÖLÜMÜ Konu : Sadaka Ve Nafakanın Fazileti Ravi : Ebu Hüreyre Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Temiz şeylerinden kim ne tasadduk ederse -ki Allah sadece temizi kabul eder- Rahman onu sağ eliyle alır -ki O`nun her iki eli de sağdır- bu sadaka bir tek hurma bile olsa. O, Rahman`ın avucunda dağdan daha iri oluncaya kadar büyür, tıpkı sizin bir tayı veya bir boduğu büyütmeniz gibi (O da sadakanızı büyütür)." HadisNo : 3249

Fasil : ZEKAT BÖLÜMÜ Konu : Zekat Tahsildarının Hak Ve Vazifeleri Ravi : Abdullah İbnu Ebi Evfa

Fasil : ZEKAT BÖLÜMÜ Konu : Zekat Tahsildarının Hak Ve Vazifeleri Ravi : Abdullah İbnu Ebi Evfa Hadis : Babam ashabu`ş-şecereden idi. Resulullah (sav) kendisine bir kavm zekatlarını getirince şöyle dua buyururlardı: "Allah`ım Ebu Evfa`ya rahmet buyur" diye dua etti HadisNo : 2055

Fasil : ZEKAT BÖLÜMÜ Konu : Zekat Tahsildarının Hak Ve Vazifeleri Ravi : Rafi` İbnu Hadic

Fasil : ZEKAT BÖLÜMÜ Konu : Zekat Tahsildarının Hak Ve Vazifeleri Ravi : Rafi` İbnu Hadic Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Zekatı hakkaniyetle toplayan tahsildar evine dönünceye kadar, Allah Teala yolunda cihad yapan asker gibidir." HadisNo : 2054

Fasil : ZEKAT BÖLÜMÜ Konu : Zekat Tahsildarının Hak Ve Vazifeleri Ravi : Cabir İbnu Atik

Fasil : ZEKAT BÖLÜMÜ Konu : Zekat Tahsildarının Hak Ve Vazifeleri Ravi : Cabir İbnu Atik Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Size bir grup sevimsiz atlılar gelecek. Geldikleri zaman, onları iyi karşılayın. Onlarla talep ettikleri şeylerin arasından çekilin. Adalet ederlerse bu kendi lehlerinedir. Zulmederlerse bu da onların aleyhlerindedir. Siz onları razı edin. Zekatınızın kemali onların rızasına bağlıdır, (öyle ise onları razı edin ki) sizlere dua etsinler." HadisNo : 2053

Fasil : ZEKAT BÖLÜMÜ Konu : Zekatın Helal Olduğu Kimseler Ravi : Beşir İbnu Yesar

Fasil : ZEKAT BÖLÜMÜ Konu : Zekatın Helal Olduğu Kimseler Ravi : Beşir İbnu Yesar Hadis : Sehl İbnu Ebi Hasme denen Ensar`dan bir zat şunu haber vermiştir: "Resulullah (sav), kendisine (Sehl`e) zekat develerinden yüz tanesini diyet olarak ödemiştir. Yani, Hayber`de öldürülen Ensari`nin diyeti olarak." HadisNo : 2065

Fasil : ZEKAT BÖLÜMÜ Konu : Zekatın Helal Olduğu Kimseler Ravi : Enes

Fasil : ZEKAT BÖLÜMÜ Konu : Zekatın Helal Olduğu Kimseler Ravi : Enes Hadis : Berire (ra)`ye tasadduk edilen bir etten Resulullah`a ikram edilmişti. (Etin menşeini öğrenen Resulullah: "Bu ona sadakadır, bize ise hediyedir buyurdu." HadisNo : 2064

Fasil : SIDK (DOĞRULUK) BÖLÜMÜ Konu : Sıdk (Doğruluk) Hakkında

Fasil : SIDK (DOĞRULUK) BÖLÜMÜ Konu : Sıdk (Doğruluk) Hakkında Ravi : İbnu Mes`ud Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sidk insanı birr`e (Allah`ı razı edecek iyiliğe) götürür, birr de cennete götürür. Kişi, doğru söyler ve doğruyu arar da sonunda Allah`ın indinde siddik (doğru sözlü) diye kaydedilir. Yalanda kişiyi haddi aşmaya götürür. Haddi aşmak da ateşe götürür. Kişi yalan söyler ve yalanı araştırır da sonunda Allah`ın indinde yalancı diye kaydedilir." HadisNo : 3247

10 Ekim 2014 Cuma

Islamaren bost zutabeak

Deklaratuko To Allah eta ascribe zion bazkide batasunari sinesten. Adam, Ala lehen profeta bidaliko profeta profeta Muhammad azken profeta eta messenger Jainkoaren zerbitzarien da lekuko direla. Jainkoaren existentzia, batasuna eta Mahoma da Alaren funtzionario eta messenger da sinesten. Martirioa lehenengoa da, eta garrantzitsua. Hori Jainkoaren aginduak, debekuak edo ez liburua da edozein fedegabetasunarekiko arrazoiak zalantza bat onartu, pertsona horrek duen blasphemy zatekeen. Otoitza tradizionala Sunni Islam gau eta egun bost eguneko otoitzak epean. Islamaren, Allah bedeinkatzeko eskertzen ahal izateko eta funtzionarioak eman du eskubidea betetzeko, bere aldetik Jaunaren funtzionario eta beg ezarri eta otoitz eta gaizkia pertsona musulman eta impudence enjoined atxikitzen duten gurtzen da baino arteko lotura bat. Islamaren otoitz garrantzitsuena da, maiz aipatzen da Qur'an en. Hala ere, eguneroko Islamaren otoitzak, eta exekuzioa eta eztabaidari buruz iritzi ezberdinak hainbeste zenbatekoa historian zehar jarraitu du. (BKN. Otoitza) Eman sistemarekin In Islam, sistemarekin, nahitaezko gainean (zein finantza-egoera ona da) Edonork, urtero, direnak behartu pertsona eraman pobreak edo behartsuei edo sistemarekin biltzen da ongintzazko ofizialek eman behar zaion . Sistemarekin ez da pobreen derrigorrezkoa, beraz, pobreak ez dute sistemarekin emateko. BARAUALDI Zein bederatzigarren hilabetea Ramadan, musulmanak guztien Islamiar egutegia gaur goizean egunsentian otoitz hasten denetik hilabetea da eguzkia jaisten arte arratsaldean jateko otoitza ere, edateko eta desioak Carnal BARAUALDI alde batera utzi dira. BARAUALDI da gose eta egarri ez bakarrik egoteko. Ez uste animalia bat edo gose, egarri gela batean espetxeratu pertsona bat, baina ez nuke dute barau. BARAUALDI, pazientzia, esker ona, auto errematatzean helburua. Erromeria adierazi lege islamikoa batzuetan bezala baizik eta une jakin batean egiteko Jainkoari otoitz berezi bat Mecca da. Almighty Allah bizitzan behin Abilene otoitz hau enjoined da egin gorako potentzia dauka. Hajj ere musulmanak mundu osoko herri bildu eta kudeatzeko munduko auspicious kudeatzen, aberatsak eta pobreak, zuriak eta beltzak, aldez aurretik abisatu gabe, bata bihurtu bakarra Jainkoa bat otoitz egitera. Hau da, gurtza fundazio zati garrantzitsuena Arafat mendia, (musulmanen qibla) stand Kaaba circumambulate to, Safa eta Marwa Sa'y da artean.

I cinque pilastri dell'Islam

Per testimoniare Credere nell'unicità di Allah e attribuiscono partner a lui. Adamo, il primo profeta di Allah mandò profeti profeta Maometto l'ultimo profeta e messaggero di servitori di Dio è quello di testimoniare che. L'esistenza, l'unità di Dio e Muhammad è servo e messaggero di Allah è quello di credere. Il martirio è la prima, è importante. Questo è dal libro di Dio di comandamenti, divieti o non accettare una delle cause della non credenza di dubitare, che quella persona sarebbe stata una bestemmia. La preghiera tradizionale sunnita giorno e notte in un periodo di cinque giorni di preghiere. In Islam, Allah ha dato la benedizione di essere grato di avere servi e sul diritto di adempiere, nel frattempo serva del Signore e che stabilisce un legame tra Beg e pregare e musulmani dal male e impudenza che di conservare ingiunto che è adorazione. E 'la preghiera più importante nell'Islam, è citato spesso nel Corano. Tuttavia, la quantità di preghiere quotidiane nell'Islam, e tante opinioni diverse circa l'esecuzione e il dibattito è continuato nel corso della storia. (BKN. Preghiera) Dare Zakat Nell'Islam, zakat, obbligatorio su (che è una buona situazione finanziaria) Chiunque, ogni anno, le persone che sono costrette a prendere dal collettore poveri o bisognosi o zakat è la carità deve essere data ai funzionari . Zakat non è obbligatoria per i poveri, per cui i poveri non devono dare zakat. Il digiuno Qual è il nono mese del calendario mese islamico di Ramadan, tutti i Musulmani dall'inizio della preghiera dell'alba di questa mattina fino a quando il sole va giù nella preghiera serale di mangiare, bere e desideri carnali stanno abbandonando il digiuno. Il digiuno non è solo per rimanere affamati e assetati. Non credo che un animale o una persona imprigionata in una stanza con affamato, assetato, ma non avrei digiunato. Lo scopo del digiuno, la pazienza, la gratitudine, la finitura auto. Pellegrinaggio Come indicato nella legge islamica in un momento specifico con l'intento di fare una speciale preghiera a Dio è alla Mecca. Onnipotente Allah ha potere sulla vita, una volta in Abilene questa preghiera è ingiunto di fare. In Hajj, i musulmani di tutto il mondo si sono riuniti nella città e gestire il mondo più propizio gestito, ricchi e poveri, in bianco e nero, senza preavviso, trasformato in un abito pregare solo a un dio. Questa è la parte più importante del culto fondazione di stare sul monte Arafat, (qibla dei musulmani) per ruota intorno alla Kaaba, tra Safa e Marwa è di Sa'y.

Viisi pilaria islam

Todistamaan uskovat ykseyden Jumalan ja antakaa kumppaneita hänelle. Adam, ensimmäinen profeetta Allah lähetti profeettoja profeetta Muhammedin viimeinen profeetta ja sanansaattaja Jumalan palvelijoita on todistaa, että. Jumalan olemassaolosta, yhtenäisyyttä ja Muhammad on Allahin palvelija ja sanansaattaja on uskoa. Marttyyrikuolema on ensimmäinen, on tärkeää. Tämä on kirjasta Jumalan käskyjä, kieltoja tai olla hyväksymättä jonkin syitä epäuskon epäillä, että kyseinen henkilö olisi ollut jumalanpilkkaa. Rukous Perinteinen Sunnalaisuus yötä päivää viiden päivän ajan rukouksia. Islamissa, Allah on antanut siunauksensa olla kiitollinen olla ja henkilöstön oikeudesta täyttää puolestaan ​​Herran palvelija ja yhteys perustamisesta kerjätä ja rukoilla ja muslimien pahasta ja röyhkeys kuin säilyttää määrännyt, että on palvontaa. Se on tärkein rukous islamissa, mainitaan usein Koraanissa. Kuitenkin määrä päivittäistä rukousta islamissa, ja niin monia erilaisia ​​mielipiteitä toteutus ja keskustelu on jatkunut läpi historian. (BKN. Rukous) Anna Zakat Islamissa zakat, pakollista (joka on hyvä taloudellinen tilanne) Joka, joka vuosi, ihmiset, jotka on pakko ottaa se huono tai köyhän tai zakat kerääjä on hyväntekeväisyys on annettava virkamiehet . Zakat ei ole pakollista köyhille, niin köyhä ei tarvitse antaa zakat. Paasto joka on yhdeksäs kuukausi islamilaisen kalenterin kuukauden ramadanin, kaikki muslimit alusta alkaen tämänaamuisen aamurukousta kunnes aurinko laskee illalla rukous syöminen, juominen ja lihallisia haluja luopuvat paasto. Paasto ei ole vain pysyä nälkäinen ja janoinen. Älä usko eläin tai henkilö vangittuna huoneessa nälkäinen, janoinen, mutta en olisi paastonnut.Tarkoituksena paasto, kärsivällisyys, kiitollisuus, itse viimeistely. Pyhiinvaellus Kuten islamilaisen lain tiettyyn aikaan, jonka tarkoituksena on tehdä erityinen rukous Jumalalle on Mekka. Kaikkivaltias Jumala on valta elämän kerran Abilene tässä rukouksessa on käskenyt tehdä. Vuonna Hajj, muslimit ympäri maailmaa kokoontuivat kaupungin ja hallita maailman lupaava onnistunut, rikkaiden ja köyhien, musta ja valkoinen, ilman erillistä ilmoitusta, muuttui puku vain rukoilla yksi Jumala. Tämä on tärkein osa palvonnan perusta seisomaan Arafat, (qibla muslimien) circumambulate Kaaban välinen Safa ja Marwan on Sa'y.

이슬람의 다섯 기둥

이슬람의 다섯 기둥 그에게 알라와 돌리다 파트너의 하나 믿고 증언합니다. 아담은, 알라의 첫번째 선지자는 하나님의 종의 마지막 선지자와 메신저가 증인에게 그 부담하는 것입니다 선지자 예언자 무하마드를 보냈다. 하나님의 존재, 화합과 무하마드는 알라의 종 및 메신저 믿는 것입니다이다. 순교는 처음이다 중요하다. 즉, 그 사람이 하나님을 모독했을 것을 의심하는 불신의 원인 중 하나를 받아 하나님의 계명, 금지 여부의 책이다. 기도의 5 일간의 기간에기도 전통적인 수니파 이슬람의 낮과 밤. 이슬람에서는 알라 수행 할 수있는 권리, 그 사이에 주님의 종과 구걸을 수립하고기도하고 악에서 무슬림 예배입니다 명령 받았습니다 유지하는 것보다 뻔뻔 스러움 사이의 링크를 가지고 감사하는 축복과 종을 부여하고있다. 그것은 이슬람의 가장 중요한기도 코란에서 자주 언급된다. 그러나 이슬람 매일기도하고, 실행 및 토론에 대한 많은 다른 의견의 양이 역사를 통해 계속했다. (BKN.기도) 자선 단체가 임원으로 지정해야하는 사람이 누군지, 매년 강요하는 사람들이 가난하거나 궁핍하거나 zakat 집에서 가져가 (좋은 금융 상황)에 따라 의무 zakat Zakat에서 이슬람, 줘 . 가난한 zakat을 제공 할 필요가 없습니다 Zakat는 가난한 의무 없습니다. 태양이, 먹는 저녁기도 내려갑니다 마시고 육신의 욕망 금식을 포기 될 때까지 오늘 아침 새벽기도의 시작부터 라마단, 모든 무슬림의 이슬람 달의 아홉째 달 금식. 금식은 배고프고 목 마른 머물뿐만 아니라. 동물이나, 배고픈 목 말라있는 방에 수감 사람을 믿지 마세요,하지만 난 금식 않았을 것이다. 금식, 인내, 감사, 자기 마무리의 목적. 의도로 특정 시간에 이슬람 율법에 명시된 바와 같이 순례는 하나님 께 특별한기도가 메카로되어 있는지 확인합니다. 전능하신 알라 한 번 애 빌린이기도 할 명령 받았습니다됩니다 기간 동안 힘이있다. 메카에서 무슬림은 온통 세계에서 마을에 모여 세계가 가운으로 변경, 예고없이 흑인과 백인, 부자와 빈자, 관리, 가장 경사스러운 하나의 하나님 께기도 관리 할 수 ​​있습니다. 이 예배 재단의 가장 중요한 부분은 사파와 마르와 Sa'y에 사이, 카바 신전을 다니다 마운트 아라파트 (무슬림의 Qibla)에 서하는 것입니다.

इस्लाम के पांच स्तंभों

इस्लाम के पांच स्तंभों उसे अल्लाह और मानो भागीदारों की एकता में विश्वास करने के लिए गवाही देने के लिए. एडम, अल्लाह की पहली नबी भगवान दास के आखिरी नबी और दूत गवाह है कि सहन करने के लिए है नबियों पैगंबर मुहम्मद भेजा. भगवान के अस्तित्व, एकता और मुहम्मद अल्लाह के नौकर और दूत का मानना ​​है है. शहादत, पहला है महत्वपूर्ण है. उस व्यक्ति कि निन्दा हो गया होता है कि, शक को अविश्वास के कारणों में से किसी एक को स्वीकार करने के लिए भगवान की आज्ञाओं, रोक या नहीं की किताब से है. प्रार्थना का एक पांच दिन की अवधि में प्रार्थना पारंपरिक सुन्नी इस्लाम दिन और रात. इस्लाम में अल्लाह को पूरा करने के लिए सही है, इस बीच भगवान के दास और बेग की स्थापना और प्रार्थना करते हैं और बुराई से मुस्लिम लोग और पूजा है कि enjoined बनाए रखने के लिए अधिक से बेहयाई के बीच एक कड़ी पर है आभारी होना आशीर्वाद और सेवकों दिया है. यह इस्लाम में सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है कि कुरान में बार बार उल्लेख किया है. हालांकि, इस्लाम में दैनिक प्रार्थना, और निष्पादन और बहस के बारे में इतने सारे अलग अलग राय की राशि के इतिहास में जारी रखा है. (BKN. प्रार्थना) दान अधिकारियों को दिया जाना चाहिए है किसी को भी, जो हर साल, मजबूर हैं लोग हैं, जो गरीब या जरूरतमंद या जकात कलेक्टर से इसे लेने के लिए (एक अच्छा वित्तीय स्थिति है) पर अनिवार्य जकात जकात में इस्लाम,, दे दो . गरीब जकात देने की जरूरत नहीं है तो जकात, गरीबों के लिए अनिवार्य नहीं है. सूरज, खाने की शाम प्रार्थना में नीचे चला जाता है पीने और कामुक इच्छाओं उपवास छोड़ रहे हैं जब तक इस सुबह सुबह प्रार्थना के शुरू से ही रमजान, सभी मुसलमानों की इस्लामी कैलेंडर माह के नौवें माह कौन सा है उपवास. उपवास भूखे और प्यासे रहने के लिए ही नहीं है. एक जानवर या, भूख प्यास के साथ एक कमरे में कैद कर एक व्यक्ति पर विश्वास नहीं है, लेकिन मैं उपवास नहीं होता. उपवास, धैर्य, आभार, आत्म परिष्करण का उद्देश्य. इरादे के साथ एक विशिष्ट समय में इस्लामी कानून में कहा गया है तीर्थयात्रा भगवान के लिए एक विशेष प्रार्थना मक्का है बनाने के लिए. सर्वशक्तिमान अल्लाह एक बार Abilene में इस प्रार्थना पास करने के लिए enjoined है जीवन से अधिक शक्ति है. हज में मुसलमान दुनिया भर से शहर में एकत्र हुए और दुनिया की एक गाउन में बदल गया है, नोटिस के बिना, काले और सफेद, अमीर और गरीब, कामयाब सबसे शुभ केवल एक ही भगवान से प्रार्थना का प्रबंधन. इस पूजा नींव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सफा और मारवा Sa'y है के बीच, काबा चक्कर लगना करने के लिए माउंट अराफात (मुसलमानों की Qibla) पर खड़ा करने के लिए है.

De fem pelarna i Islam

Att vittna Att tro på Allahs enhet och skriva partners till honom. Adam, den första profet Allah sände profeter profeten Muhammed den sista profeten och budbärare av Guds tjänare är att vittna om att. Guds existens, enhet och Muhammed är Allahs tjänare och budbärare är att tro. Martyrdom är den första, är viktig. Det är från boken Guds bud, förbud eller inte acceptera någon av orsakerna till otro att tvivla, att den personen skulle ha varit hädelse. Bön Traditionell Sunni Islam dag och natt i en period av böner fem-dag. I Islam, har Allah gett välsignelser att vara tacksamma för att ha och tjänare till höger för att fullgöra under tiden Herrens tjänare och en länk mellan upprättandet beg och ber och muslimska människor från det onda och fräckhet än att behålla ålade det är gudstjänst. Det är den viktigaste bönen i islam, nämns ofta i Koranen. Däremot har mängden dagliga böner i islam, och så många olika åsikter om utförandet och debatten fortsatte under hela historien. (BKN. Bönen) Ge Zakat I islam, zakat, obligatoriskt för (vilket är en bra ekonomisk situation) Den som, varje år, människor som tvingas ta det från de fattiga och behövande eller zakat insamlare är välgörenhet måste ges till tjänstemän . Zakat är inte obligatoriskt för de fattiga, så de fattiga inte har att ge zakat. Fastan Vilken är den nionde månaden i den islamiska kalendern månaden Ramadan, alla muslimer från början av morgonens gryning bönen tills solen går ner på kvällen bön att äta, dricka och köttsliga begär överger fasta. Fastan är inte bara att hålla hungriga och törstiga. Tro inte ett djur eller en person fängslad i ett rum med hungriga, törstiga, men jag skulle inte ha fastat. Syftet med fasta, tålamod, tacksamhet, själv efterbehandling. Pilgrimsfärd Som framgår av islamisk lag vid en viss tid med avsikt att göra en särskild bön till Gud är till Mecka. Allsmäktige Allah har makt över liv en gång i Abilene denna bön är ålagda att göra. I Hajj, muslimer från hela världen samlades i staden och hantera världens mest lyckobringande hanteras, rika och fattiga, svarta och vita, utan förvarning, förvandlas till en klänning bara be till en Gud. Detta är den viktigaste delen av dyrkan grund att stå på berget Arafat, (Qibla av muslimerna) att circumambulate Kaba, mellan Safa och Marwa är att Sa'y.

伊斯蘭教的五大支柱

為了證明信真主和合作夥伴歸咎於他的唯一性。亞當,真主的先知先發先知穆聖神的僕人的最後一位先知和使者,是見證這一點。神的存在,團結和穆罕默德是安拉的僕人和使者,是相信的。殉是第一的,是非常重要的。這是上帝的誡命,禁止或不書接受不信的原因懷疑任何一個,那個人會是褻瀆。傳統的祈禱遜尼派伊斯蘭日夜祈禱的5天時間。在伊斯蘭教中,真主已給予祝福感恩有和僕人對履行權利,同時僕主,建立乞討,禱告,並從邪惡的穆斯林人厚顏無恥,而不是保留責成就是崇拜之間的聯繫。這是伊斯蘭教最重要的祈禱,是在古蘭經中經常提到的。然而,每日禱告伊斯蘭教,以及有關執行和辯論等多種不同意見的數量已經持續了整個歷史。 (BKN。祈禱)給天課在伊斯蘭教中,天課,在義務(這是一個良好的財務狀況)任何人誰,每一年,誰是讓人不得不把它從窮人或貧窮或天課集電極慈善機構必須考慮到人員。天課是不是強制性的窮人,所以窮人沒有給天課。空腹這是第九個月份,從今天上午的黎明祈禱的開始伊斯蘭歷的齋月,全體穆斯林的,直到太陽下山在吃的晚禱,喝酒和肉體的慾望都放棄禁食。空腹不能僅停留又餓又渴。不相信的動物或囚禁在一個房間裡餓了,渴了的人,但我也不會禁食。禁食,耐心,感激,自我整理的目的。朝聖作為在特定的時間,意圖在說伊斯蘭法作出特別向神禱告,是麥加。全能的真主對於曾經生活在阿比林的祈禱被禁止這樣做。在朝覲的穆斯林從世界各地聚集在城鎮和管理世界上最吉祥的管理,富人與窮人,黑人和白人,恕不另行通知,變成禮服只祈求一個上帝。這是拜基礎最重要的部分站在阿拉法特山,(穆斯林的朝拜)繞行天房,薩法和麥爾臥是Sa'y之間。

伊斯蘭教的五大支柱

伊斯蘭教的五大支柱 為了證明信真主和合作夥伴歸咎於他的唯一性。亞當,真主的先知先發先知穆聖神的僕人的最後一位先知和使者,是見證這一點。神的存在,團結和穆罕默德是安拉的僕人和使者,是相信的。殉是第一的,是非常重要的。這是上帝的誡命,禁止或不書接受不信的原因懷疑任何一個,那個人會是褻瀆。傳統的祈禱遜尼派伊斯蘭日夜祈禱的5天時間。在伊斯蘭教中,真主已給予祝福感恩有和僕人對履行權利,同時僕主,建立乞討,禱告,並從邪惡的穆斯林人厚顏無恥,而不是保留責成就是崇拜之間的聯繫。這是伊斯蘭教最重要的祈禱,是在古蘭經中經常提到的。然而,每日禱告伊斯蘭教,以及有關執行和辯論等多種不同意見的數量已經持續了整個歷史。 (BKN。祈禱)給天課在伊斯蘭教中,天課,在義務(這是一個良好的財務狀況)任何人誰,每一年,誰是讓人不得不把它從窮人或貧窮或天課集電極慈善機構必須考慮到人員。天課是不是強制性的窮人,所以窮人沒有給天課。空腹這是第九個月份,從今天上午的黎明祈禱的開始伊斯蘭歷的齋月,全體穆斯林的,直到太陽下山在吃的晚禱,喝酒和肉體的慾望都放棄禁食。空腹不能僅停留又餓又渴。不相信的動物或囚禁在一個房間裡餓了,渴了的人,但我也不會禁食。禁食,耐心,感激,自我整理的目的。朝聖作為在特定的時間,意圖在說伊斯蘭法作出特別向神禱告,是麥加。全能的真主對於曾經生活在阿比林的祈禱被禁止這樣做。在朝覲的穆斯林從世界各地聚集在城鎮和管理世界上最吉祥的管理,富人與窮人,黑人和白人,恕不另行通知,變成禮服只祈求一個上帝。這是拜基礎最重要的部分站在阿拉法特山,(穆斯林的朝拜)繞行天房,薩法和麥爾臥是Sa'y之間。

De fem søjler i islam

At vidne At tro på Enheden af ​​Allah og tilskrive partnere til ham. Adam den første profet Allah sendte profeter profet Muhammed den sidste profet og budbringer af Guds tjenere er at bære vidnesbyrd om, at. Guds eksistens, enhed og Muhammad er Allahs tjener og budbringer er at tro. Martyrium er den første, er vigtig. Det er fra bogen af Guds befalinger, forbud eller ikke at acceptere en af ​​årsagerne til vantro til at betvivle, at denne person ville have været blasfemi. Bøn Traditionel sunni-islam dag og nat i en periode med bønner fem dage. I islam har Allah givet velsignelser til at være taknemmelig for at have og tjenestefolk på retten til at opfylde, i mellemtiden tjener for Herren og et link mellem oprettelse tigge og bede og muslimske folk fra det onde og uforskammethed end at fastholde indskærpede der er tilbedelse. Det er den vigtigste bøn i islam, nævnes hyppigt i Koranen. Imidlertid er mængden af ​​daglige bønner i islam, og så mange forskellige meninger om udførelse og debatten fortsatte i hele historien. (BKN. Bøn) Give Zakat I islam zakat, obligatorisk for (som er en god finansiel situation,) Enhver, der hvert år til personer, der er tvunget tage det fra fattige eller trængende eller zakat samler velgørenhed skal gives til officerer . Zakat er ikke obligatorisk for de fattige, så de fattige ikke behøver at give zakat. Fasten Hvilket er den niende måned i den islamiske kalender ramadanen, alle muslimer fra starten af ​​formiddagens daggry bøn indtil solen går ned i aften bøn spise, drikke og kødelige begær opgiver faste. Fasten er ikke kun at bo sultne og tørstige. Tro ikke et dyr eller en person fængslet i et rum med sulten, tørstig, men jeg ville ikke har fastet. Formålet med faste, tålmodighed, taknemmelighed, selv efterbehandling. Pilgrimsrejse Som anført i islamisk lov på et bestemt tidspunkt med den hensigt at gøre en særlig bøn til Gud er til Mekka. Almægtige Allah har magt over livet en gang i Abilene denne bøn er pålagt at gøre. I Hajj, muslimer fra hele verden samledes i byen og styre verdens mest lovende lykkedes, rig og fattig, sort og hvid, uden varsel, ændret til en kjole kun bede til en Gud. Dette er den vigtigste del af tilbedelse fundament at stå på Mount Arafat (qibla af muslimerne) til circumambulate Kabaen, mellem Safa og Marwa er til Sa'y.

Les cinq piliers de l'islam

Les cinq piliers de l'islam Pour témoigner de croire en l'unicité d'Allah et attribuent partenaires à lui. Adam, le premier prophète d'Allah envoya des prophètes prophète Muhammad, le dernier prophète et messager de serviteurs de Dieu est de témoigner que. Existence, l'unité et Muhammad Dieu est le serviteur et le messager d'Allah est de croire. Le martyre est la première, est important. C'est dans le livre de Dieu commandements, d'interdictions ou de ne pas accepter l'une des causes de l'incrédulité de douter, que cette personne aurait été un blasphème. Prière traditionnelle de l'islam sunnite jour et nuit dans une période de cinq jours de prières. Dans l'Islam, Allah a donné la bénédiction et les fonctionnaires à être reconnaissants d'avoir le droit d'exercer, en attendant serviteur du Seigneur et un lien entre l'établissement beg et prier et les musulmans du mal et l'impudence que de conserver enjoint qui est culte. C'est la prière la plus importante dans l'Islam, est fréquemment mentionné dans le Coran. Toutefois, le montant de prières quotidiennes de l'islam, et tant d'opinions différentes sur l'exécution et le débat a continué tout au long de l'histoire. (BKN. Prière) Donner la Zakat Dans l'islam, la zakat, obligatoire pour (ce qui est une bonne situation financière) Toute personne qui, chaque année, les gens qui sont obligés de prendre à partir du collecteur pauvres ou dans le besoin ou la zakat est la charité doit être accordée aux agents . Zakat n'est pas obligatoire pour les pauvres, si les pauvres n'ont pas à donner la zakat. Le jeûne Quel est le neuvième mois du calendrier islamique mois de Ramadan, tous les musulmans depuis le début de l'aube la prière de ce matin jusqu'à ce que le soleil se couche dans la prière du soir de manger, de boire et de désirs charnels abandonnent le jeûne. Le jeûne n'est pas seulement de rester affamé et assoiffé. Ne croyez pas un animal ou une personne emprisonnée dans une chambre avec faim, soif, mais je n'aurais pas à jeun. Le but du jeûne, de la patience, la gratitude, l'auto finition. Pèlerinage Comme indiqué dans la loi islamique à un moment donné avec l'intention de faire une prière spéciale à Dieu est à la Mecque. Allah Tout-Puissant a le pouvoir sur la vie une fois à Abilene cette prière est enjoint de le faire. Dans Hajj, les musulmans de partout dans le monde se sont réunis dans la ville et de gérer le monde le plus propice géré, riches et pauvres, noir et blanc, sans préavis, changé dans une robe seulement prier Dieu. Il s'agit de la partie la plus importante de la fondation de culte de se tenir sur le Mont Arafat, (qibla des musulmans) de faire le tour de la Kaaba, entre Safa et Marwa est à Sa'y.

Пять столпов Ислама

Пять столпов Ислама Свидетельствовать Верить в единстве Аллаха и приписывать партнеров к нему. Адам, первый пророк Аллаха послал пророков пророка Мухаммеда последним пророком и посланником слуг Божьих, чтобы свидетельствовать, что. Божья существование, единство и Мухаммад раб и посланник Аллаха верить. Мученичество является первым, важно. То есть из книги Божьи заповеди, запреты или не принимать любой из причин неверия сомневаться, что этот человек был бы кощунством. Молитва Традиционный ислам суннитского толка день и ночь в пятидневный срок молитв. В исламе Аллах дал благословение, чтобы быть благодарными иметь и слуг на право выполнения, тем временем слуги Господа и связующего звена между установления просить и молиться и мусульман от зла и наглости, чем сохранить предписал, что это поклонение. Это самая важная молитва в исламе, часто упоминается в Коране. Тем не менее, количество ежедневных молитв в исламе, и так много различных мнений по поводу исполнения и дебатов по-прежнему на протяжении всей истории. (БКН. Молитва) Дайте Закят в исламе, закят, обязательны для (что является хорошим финансовое положение) Тот, кто, каждый год, люди, вынужденные принять его от плохого или малообеспеченной или закят коллектора благотворительность должно быть уделено офицеров . Закят не является обязательным для бедных, так бедные не должны давать закят. Пост Какой девятый месяц исламского календаря месяца Рамадан, всех мусульман от начала утренней молитвы утреннего пока солнце не садится в вечерней молитвы еды, питья и плотских желаний отказываются пост. Пост не только остаться голод и жажду. Не верьте животное или человека, заключен в тюрьму в комнате с голода, жажды, но я бы не постился. Цель поста, терпения, благодарности, самостоятельной отделки. Паломничество Как указано в исламском праве в определенное время с целью сделать особая молитва к Богу в Мекку. Всевышний Аллах имеет власть над жизнью, как только в Абилине эта молитва заповедал делать. В хадж, мусульмане со всего мира собрались в городе и управлять наиболее благоприятный удалось, богатыми и бедными, черный и белый, без предварительного уведомления, переоделся в платье в мире только молиться одному Богу. Это наиболее важная часть поклонения основания стоять на горе Арафат, (киблы мусульман) обходить Каабу, между Сафа и Марва должен са'й.

महान पुरस्कार

महान पुरस्कार हमेशा "बड़े 7" हम पाप की बात सुनते हैं. 1) नहीं "7 महान इनाम" सूची करता है जो एक विद्वान बन गया? 2) आप कृपया नहीं किया है? 3) इस तरह की एक सूची निष्क्रिय / रिवर्स के रूप में किया "7 बड़ा" पाप मैं गलत हूँ, मैं और अधिक सक्रिय कुछ होना चाहिए लगता है, बहुत कुछ भी नहीं था? 54 क्या मान लिया जाता है? प्रत्येक पाप इसे छोड़ने के लिए अनिवार्य है. अल्लाह क्योंकि इनाम पाने के लिए माना जाता है छोड़ने के लिए एक पाप न करे. तदनुसार, सबसे बड़ा पाप सबसे बड़ा इनाम के बीच हो सकता है छोड़ने के लिए. नहीं दिया जाता है एक विशेष "सात महान इनाम" सूची को पुरस्कृत करने के तरीके का एक बहुत हैं. इस्लाम में, विभिन्न कारणों से, कुछ मामलों में इस विषय के विभिन्न प्राथमिकताओं अधिकार कहा गया है. हम भी हम एक सूची प्रदान कर सकते हैं कि इस्लाम की भावना के लिए उपयुक्त है लगता है. विशेष रूप से अल्लाह के 1 नॉलेज. विश्वास की मजबूत बनाने सहित. 2 पाँच दैनिक प्रार्थना, विशेष रूप से इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों को पूरा करने के लिए. 3 Malle, साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए सी. तो अल्लाह के संदेश को समझने के लिए और पूरे आत्म बताने के लिए प्रयास करने की. 4 जीवन के उद्देश्य के रूप में संबंध के लिए कुरान की सेवा करने के लिए, उसके अनुसार कार्य. 5 मुसलमानों प्रदान करने के लिए प्रयास करने के लिए भाईचारे, एकता चेतना की भावनाओं को तेज करने के लिए. 6 विचारों और जानकारी धार्मिक विज्ञान की 7 और विज्ञान के ज्ञान के प्रकाश के साथ अपने दिल की रोशनी के साथ मन का मुकाबला करने के लिए एक बोली में इस्लाम Ehl- कर्मचारियों धब्बा योजना में और अपने बच्चों को एक साथ जानने के लिए और अगली पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए तदनुसार. स्कैन करते हैं तो इस सुविधा के बारे में विश्वासियों, और (54) चौवन अनिवार्य छंद और हदीसों की विशेषताएं, सैकड़ों हो सकता है. उदाहरण के लिए, 10 Bayhaqi जिसमें प्रत्येक शाखा की त्वचा, व्यक्ति की गणना के द्वारा इस शाखा हदीसों के तहत रखा गया था जो बताता है कि हदीस पर आधारित है कि आस्था के सत्तर के करीब शाखाएं. विश्वास की बात दूसरों को तो गुणों पर विचार करें. यहाँ हम कुछ छंद के कुछ उदाहरण दे देंगे. 1 दरअसल, विश्वासियों मुक्ति के लिए आया था; 2 वे प्रार्थना के खौफ में हैं, का कहना है; 3 वे खाली और बेकार चीजों से दूर हो, का कहना है; 4 वे भीख दे, कहना; 5 और वे उनकी शुद्धता की रक्षा, कहना; 6 हालांकि, सह स्वामित्व वाली और हाथ (रखैल) बाहर रखा गया है. (क्योंकि उनके साथ रिश्ते की) की निंदा नहीं कर रहे हैं. वे अपराधियों रहे हैं कि, उस पार जाना है जो चाहता है कि मामले में 7. , जमा सम्मान और वाचा करेगा 8 फिर भी वे (कि विश्वासियों); 9 और उनकी प्रार्थना जारी रखने के लिए. यहाँ 10, वे वारिस होगा मुख्य; 11 (हाँ) फ़िरदौसी के वारिस इन लोगों को, अनन्त स्थायी कर रहे हैं. अल्लाह अपने अल्लाह डर और स्वर्ग जाने के लिए आकाश और पृथ्वी के लिए चौड़ाई को दान करने के लिए तैयार कर रहे हैं जो उन लोगों के लिए (कुरान, 1 11)! धर्मी में से एक बहुतायत प्रकार का रोग अल्लाह में खर्च; वे अपने गुस्से को निगल और लोगों को माफ कर दीजिए. अल्लाह जो अच्छा है प्यार करता है. फिर, वे खुद को बुराई, या अन्याय करते हैं, वे अपने पापों-करेगा तुरंत पश्चाताप के लिए अल्लाह की माफी याद, कहना. अकेले पापों लेकिन अल्लाह माफ कर सकते हैं जो पहले से ही है! और वे बुराई में प्रतिबद्ध वे यह भी नहीं पता आग्रह किया है. यहाँ अपने इनाम है, और नदियों, वे उसमें पालन स्वर्ग हैं जाएगा से बहने के साथ, अपने प्रभु से क्षमा प्राप्त किया. क्या इस तरह के कामों के इनाम खूबसूरत है! (राष्ट्र) के बारे में दिव्य कानून पारित करने से पहले बढ़िया हो. उनके लिए, पृथ्वी भी, देखने के लिए जो लोग कहते हैं के भाग्य के बारे में झूठ बोल रही है (अल्लाह के रहस्योद्घाटन) किया गया है चारों ओर नेविगेट! यह (कुरान), मानवता के सभी एक बयान है; अल्लाह जो लोग डर के लिए एक मार्गदर्शन और एक चेतावनी भी है. शालीनता की, शोक नहीं है. यदि आपको विश्वास है, यह आप प्रबल होगा, जो है. (ALU इमरान, 133-139) हर आस्तिक प्रसिद्ध होना चाहिए था और 54 ग्रहण कर रहे हैं: हमेशा अल्लाह को याद करने के लिए 1. 2 हलाल कपड़े 3 स्नान पहनने के लिए मिल गया. 4 दिन में पाँच बार प्रार्थना करने के लिए. 5 Cünüplük से guslet लिए. अल्लाह में 6 Rizk ट्रस्ट (के लिए जगह बल). हलाल 7 खाने और पीने से. विभाजन में विश्वास करने के लिए 8 भगवान. 9 उनका विश्वास डाल दिया. 10 दुर्घटनाओं (यानी, परमेश्वर के न्याय के लिए) व्यवस्थित करने के लिए. 11 आशीर्वाद आभारी प्रावधान हो. 12 Belaya धैर्य रखें. 13 को पापों के लिए पश्चाताप. 14-पूजा ईमानदारी के साथ करना है. 15 दुश्मन शैतान पता करने के लिए. 16 कुरान सबूत स्वीकार करते हैं. 17 मौत के लिए तैयार रहना. 18 बुराई से रखने के लिए भगवान का हुक्म देना करने के लिए. 19 को सुनने के लिए, बुरी बातें चुगली नहीं. माता पिता के लिए अच्छाई और आज्ञाकारिता की 20 माँ. 21 रिश्तेदारों की यात्रा करने के लिए. 22 गबन करने के लिए. धर्म छोड़ने के लिए 23-लतीफ (मजाक) को स्वीकार नहीं करेगा. 24 को अल्लाह और उनके दूत का पालन करना. 25 पाप से बचना और अल्लाह में शरण लेने के लिए. अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए Bugz करने के लिए 26 प्यार. 27-बुद्धिमानी से सब कुछ को देखने के लिए. निर्माण करने के लिए 28. , प्रशिक्षण देखने के लिए 33- हमेशा 34 Esef सच और विशाल हो नहीं 32 हराम करने के लिए बुरा 31-विडंबना (व्यंग्य) से बचने के लिए 29 विज्ञान 30 Zan के साथ काम करने के लिए (सर्वशक्तिमान अल्लाह की ताकत, महानता और yaratılışda में आदमी का उद्देश्य लगता है) अर्थात् दंभ और अदम्य परित्याग करने के लिए 35 नहीं जादू 36 उपाय करते हैं और अल्लाह की दया की 39 गैर को दान देने के लिए सही ढंग से 37 अल्लाह 38 एक दिवसीय समर्थन (खाद्य पेय) की सज़ा के डर से तराजू वजन करने के लिए आत्मा की बुराई इच्छाओं को UMID 40 काट पानी i-Zan 4,3 (जकात और वित्तीय जिहाद 44 माहवारी में रहे इकाइयों से बचना भगवान और विश्वासियों के लिए शराब 42 उपयोग करने के लिए 41- नहीं पी के अधीन नहीं हैं ) और समय में पत्नी के साथ यौन संबंध के लिए अगर nifas 45 सब पाप से; बुराई से साफ अपने दिल रखने के लिए 46 अनाथ की संपत्ति अन्याय खाने के लिए, नहीं अहंकार 47 48 गुदामैथुन (संभोग पुरुष) उन्हें समर्थन देने के लिए, और बनाए रखने के लिए व्यभिचार पांच दैनिक प्रार्थना वादा नहीं करने के लिए 49 सार्वजनिक की उत्पीड़न लोगों का सामान चोरी करने के लिए नहीं एक 50 के साथ संपत्ति 51- अल्लाह का दान करने के लिए 53 नहीं झूठी गवाही के लिए 54-उनका ताना से बचने के लिए Riyadi (दिखावा) से 52- (आम भागना चलाने के लिए नहीं

イスラム教の5つの柱

イスラム教の5つの柱 彼にアッラーとものとみなすパートナーの一体感を信じるために証言する。アダムは、アッラーの最初の預言者は、神のしもべの最後の預言者とメッセンジャーは証人のことを負担することである預言者たちの預言者ムハンマドを送った。神の存在、団結とムハンマドはアッラーのしもべとメッセンジャーは信じることである。殉教は、最初のものであることが重要です。つまり、その人が冒涜されているだろうと、疑う不信仰の原因のいずれかを受け入れるように神の戒め、禁止かの本からです。祈りの5日間で祈り伝統スンニ派イスラム教の昼と夜。イスラム教では、アッラーは履行する権利、その間、主のしもべと請うを確立し、祈り、悪からイスラム教徒の人々と礼拝であること差し止め保持することがより厚かまし間のリンク上持って感謝するための祝福と公務員を与えている。それは、イスラム教で最も重要な祈りであるコーランで頻繁に言及されている。しかし、イスラム教の日常の祈り、そして実行と議論についてとても多くの異なった意見の量は、歴史を通して続いている。 (BKN。祈り)チャリティーを役員に与えられなければならないされている誰もが誰が、毎年、強制される人々が貧しいか貧しいか、ザカートコレクタからそれを取るために(良いの財政状況である)時の義務ザカートザカートでイスラム教、与える。貧困層はザカートを与える必要はありませんので、ザカートは、貧困層のために必須ではない。太陽が、食べるの夕方の祈りの中でダウンした飲みと肉欲の欲望は断食を放棄するまで、今朝の夜明けの祈りの開始からラマダン、すべてのイスラム教徒のイスラム暦の月の第九の月である断食。断食は空腹やのどが渇いて滞在するだけではありません。動物または、空腹、のどが渇いた部屋に幽閉者を信じてはいけないが、私は絶食なかったでしょう。断食、忍耐、感謝の気持ち、自己仕上げの目的。意図で特定の時間にイスラム法で述べたように巡礼は、神への特別な祈りはメッカにあるようにします。全能のアッラーは一度アビリーンにこの祈りが何を差し止めている人生を支配する力を持っています。メッカ巡礼は、イスラム教徒はすべての上の世界から町に集まり、世界でガウンに変え、予告なしに、黒と白、富める者と貧しい者、管理され、最も縁起の良い唯一の神に祈る管理します。これは礼拝基盤の中で最も重要な部分はサファとマルワSa'yにある間に、カーバ神殿を歩き回るためにマウントアラファト、(イスラム教徒のキブラ)の上に立つことです。

Los cinco pilares del Islam

Los cinco pilares del Islam Para dar testimonio de la unicidad de Dios y creer en él para socios atribuimos. Adam, el primer profeta de Allah, el Profeta Muhammad, el último profeta enviado profetas y mensajeros de los siervos de Dios es dar testimonio de eso. Existencia, la unidad de Dios y Mahoma es siervo y mensajero de Alá es creer. El martirio es el primero, es importante. Es decir, desde el libro de de Dios mandamientos, prohibiciones o no aceptar cualquiera de las causas de la incredulidad a la duda, que esa persona habría sido una blasfemia. Tradicional Islam sunita rezar día y noche en un período de cinco días de oraciones. En el Islam, Dios ha dado bendiciones para estar agradecidos de tener y funcionarios sobre el derecho a Cumplir, por su parte siervo del Señor y un enlace betwee la beg establecer y rezar y los musulmanes de la maldad y descaro que retener ordenado que es la adoración. Es el más Importante oración en el Islam, se menciona con frecuencia en el Corán. Sin embargo, la cantidad de oraciones diarias en el Islam, y tantas opiniones diferentes acerca de la ejecución y el debate tiene que ser continuado a lo largo de la historia. (Suburbio. Oración) Dar el Zakat En el Islam, el zakat, obligatorio para (que es una buena situación financiera) Cualquier persona que, cada año, las personas que se ven obligadas a tomar desde los pobres o necesitados o zakat colector es caridad ba obligada dadas a los oficiales . Zakat no es una condición para los pobres, para los pobres no tienen que dar zakat. Ayuno ¿Qué es el noveno mes del calendario islámico mes de Ramadán, todos los musulmanes desde el comienzo de la oración del amanecer de esta mañana hasta que el sol se pone en la oración de la tarde de comer, beber y deseos carnales están abandonando el ayuno. El ayuno no es sólo para quedarse con hambre y sed. No creo que un animal o una persona recluida en una habitación con hambre, sed, pero no me he ayunado. El propósito del ayuno, la paciencia, la gratitud, la auto-acabado. Peregrinación Como se dice en la ley islámica en un momento determinado con la intención de hacer una oración especial a Dios es a la Meca. Todopoderoso Alá tiene poder sobre la vida de una vez en esta oración está obligada a hacer en Abilene. En el Hayy, los musulmanes de todo el mundo se reunieron en la ciudad y administrar el mundo más auspicioso administrado, ricos y pobres, blanco y negro, sin previo aviso, cambiar a una bata de orar a un solo Dios. Esta es la parte más importante de la fundación Culto a estar en el Monte Arafat (qibla de los musulmanes) a circumambulat a la Kaaba, entre Safa y Marwa es Sa`y.

The five pillars of Islam

The five pillars of Islam
To testify To believe in the oneness of Allah and ascribe partners to him. Adam, the first prophet of Allah sent prophets prophet Muhammad the last prophet and messenger of God's servants is to bear witness that. God's existence, unity and Muhammad is Allah's servant and messenger is to believe. Martyrdom is the first, is important. That is from the book of God's commandments, prohibitions or not to accept any one of the causes of unbelief to doubt, that that person would have been blasphemy. Prayer Traditional Sunni Islam day and night in a five-day period of prayers. In Islam, Allah has given blessings to be thankful to have and servants on the right to fulfill, meanwhile servant of the Lord and a link between establishing beg and pray and Muslim people from evil and impudence than to retain enjoined that is worship. It is the most important prayer in Islam, is mentioned frequently in the Qur'an. However, the amount of daily prayers in Islam, and so many different opinions about the execution and the debate has continued throughout history. (BKN. prayer) Give Zakat In Islam, zakat, obligatory upon (which is a good financial situation) Anyone who, every year, people who are forced to take it from the poor or needy or zakat collector is charity must be given to officers. Zakat is not obligatory for the poor, so the poor do not have to give zakat. Fasting Which is the ninth month of the Islamic calendar month of Ramadan, all Muslims from the start of this morning's dawn prayer until the sun goes down in the evening prayer of eating, drinking and carnal desires are abandoning fasting. Fasting is not only to stay hungry and thirsty. Do not believe an animal or a person imprisoned in a room with hungry, thirsty, but I would not have fasted. The purpose of fasting, patience, gratitude, self finishing. Pilgrimage As stated in Islamic law at a specific time with the intent to make a special prayer to God is to Mecca. Almighty Allah has power over life once in Abilene this prayer is enjoined to do. In Hajj, Muslims from all over the world gathered in the town and manage the world's most auspicious managed, rich and poor, black and white, without notice, changed into a gown only pray to one God. This is the most important part of worship foundation to stand on Mount Arafat, (qibla of the Muslims) to circumambulate the Kaaba, between Safa and Marwa is to Sa'y.

Los Grandes Premios

Los Grandes Premios Siempre "7 grandes" Oímos hablar de pecado. 1) Ninguna lista "7 gran recompensa" se convirtió en un erudito que lo hace? 2) no se ha hecho, por favor? 3) Dicha lista "7 grandes" pecados cometidos en forma de pasivo / inversa no era nada demasiado, creo que debe haber algo más activo, ¿me equivoco? 54 ¿Qué se supone? Cada pecado, ya que es obligatorio dejar. Porque Allah prohibir un pecado dejar que se supone para conseguir la recompensa. En consecuencia, el mayor pecado de dejar puede ser entre la mayor recompensa. Hay un montón de maneras de recompensar a una lista especial "siete gran recompensa" no se da. En el Islam, con distintas consideraciones, en algunos aspectos se ha dicho diferentes prioridades autoridad del sujeto. También dijimos que creemos que es apropiado para el espíritu del Islam puede proporcionar una lista. 1 Conocimiento de Allah en particular. incluyendo la profundización de la fe. 2 Las cinco oraciones diarias, especialmente para cumplir con los principios básicos del Islam. 3 Malle, c para la yihad en el camino de Alá con. Así que para entender el mensaje de Dios y hacer un esfuerzo para decirle a todo el ser. 4 para servir el Corán a considerar como el propósito de la vida, actuar en consecuencia. 5 musulmanes a intensificar los sentimientos de fraternidad, la unidad de conciencia para tratar de proporcionar. 6 ideas e información en el plan para desprestigiar a los empleados Islam Ehl- en un intento por combatir el 7 de ciencias religiosas y la mente con la luz de su corazón con la luz del conocimiento de la ciencia y que sus hijos aprendan juntos y para educar a la próxima generación en consecuencia. Características de los creyentes, y (54) cincuenta y cuatro versos del Corán y hadices obligatorias sobre esta característica pueden ser cientos, si escaneo. Por ejemplo, las ramas de setenta y pico de la fe que se basa en el hadiz que dice que el 10 Bayhaqi en el que la piel de cada rama, esta rama contando el individuo fue puesto bajo los hadices. Otros simplemente una cuestión de fe así que vamos a considerar las propiedades. Aquí vamos a dar algunos ejemplos de algunos versos. 1 En efecto, los creyentes llegaron a la salvación; 2 Dicen, que están en el temor de la oración; 3 Dicen cosas vacías e inútiles se alejan de; 4 Dicen, dad limosna; 5 Y ellos dicen, a proteger su castidad; 6 Sin embargo, co-propiedad y manos (concubinas) están excluidos. (Debido a la relación con ellos) no están condenados. 7 En ese caso, ¿quién quiere ir más allá de eso, que ellos son los transgresores. 8 Sin embargo, ellos (los creyentes que), el depósito deberá respetar y pacto; 9 Y sus oraciones para continuar. 10 Aquí, la principal que será el heredero; 11 de heredero (Sí) de Ferdowsi estas personas, no son permanentes eterna. (Corán, 1-11) Para los que temen a Alá, vuestro Dios y están dispuestos a donar anchura hasta los cielos y la tierra al cielo ir! Uno de los justos, las estenosis de abundancia gastan en Allah; Se tragan su enojo y perdonan personas. Alá ama a quienes hacen el bien. Una vez más, dicen, cuando lo hacen mal, o injustos consigo mismos, recuerdan el perdón de Alá por sus pecados-se arrepientan inmediatamente. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solamente a Dios que ya! Y ellos se han comprometido en el mal, insisten en que ni siquiera saben. Aquí está su recompensa, y recibió el perdón de su Señor, con ríos que fluyen por, donde serán inmortales son el cielo. ¿Cuál es la recompensa de tales hechos es hermoso! Hay que ser agradable antes han aprobado leyes divinas (acerca de la nación). Para él, la tierra también navegar por (los signos de Alá) han estado mintiendo sobre el destino de los que dicen, mira! Esto (el Corán), toda la humanidad es una declaración; una orientación y una advertencia a los que temen a Alá está bien. De la complacencia, no te aflijas. Si crees, eres tú el que va a prevalecer. (Alu Imran, 133-139) Cada creyente debería haber sido famoso y 54 se supone: 1 a recordar siempre Allah. 2 Halal conseguido llevar ropa 3 ablución. 4 a rezar cinco veces al día. De 5 a Cünüplük guslet. 6 Rizk confianza en Alá (lugar credibilidad a). 7 Halal comer y beber. 8 Dios para creer en la división. 9 a poner su confianza. 10 accidentes (es decir, que el juicio de Dios) se asienten. 11 bendiciones sean prestación agradecidos. 12 Belaya sea paciente. 13-a arrepentirse por los pecados. 14-Adoración hacer con sinceridad. 15 para conocer el enemigo Satanás. 16-Corán reconoce la evidencia. Puede preparar 17-muerte. 18 para prohibir la bondad para evitar el mal. 19. no difamaciones, cosas malas para escuchar. 20-Madre de Dios y la obediencia a los padres. 21 a visitar a sus familiares. 22. apropiarse indebidamente. La religión no aceptará 23-Latif (broma) para salir. 24 a obedecer a Allah ya Su Mensajero. 25 a que se abstengan del pecado y buscar refugio en Allah. 26 al amor por Allah, por Allah a Bugz. 27-sabiamente para mirar todo. 28 a la Creación. (De Allah Todopoderoso poder, la grandeza y el propósito del hombre en yaratılışda piensan) Aprender a trabajar con el 29-Ciencias 30-zan para evitar la mala 31-ironía (sarcasmo) no 32-Haram mirar 33-Siempre es cierto 34-Esef y espacioso, es decir, abandonar la arrogancia e indómito de 35 de no hacer magia 36-Medir y básculas correctamente 37- temiendo el castigo de Alá soporte 38 al día (food-drink) para dar caridad a la no 39-de la misericordia de Allah para cortar UmID 40 a los malos deseos del alma no están sujetos a la bebida 41-no utilizar alcohol 42-a Dios y los creyentes que se abstengan de i-zan-agua 4,3 dan el Zakat y la jihad financiera están en 44-menstruación (unidades ) y en el momento de tener relaciones sexuales con la esposa si Nifas de 45 de todo pecado; Para mantener limpio el corazón del mal 46-propiedad de los huérfanos injustamente comer, para favorecer a los 47-no la arrogancia de 48 sodomía (hombres relaciones sexuales), y para no cometer adulterio Las cinco oraciones diarias para mantener 49- Persecución de público propiedad con un 50 no robar bienes de la gente 51-no correr Allah eludir (común de 52-Riyadi (show-off) para evitar el 53-no Perjurio 54-Su burla a la caridad de

The Great Rewards

Always "7 big" We hear talk of sin. 1) No "7 great reward" list became a scholar who does? 2) has not made ​​you please? 3) Such a list "7 big" sins done in the form of passive / reverse was not anything too, I think there must be something more active, am I wrong? 54 What is assumed? Each sin as it is obligatory to leave. Because Allah forbid a sin to leave is supposed to get the reward. Accordingly, the greatest sin to leave may be among the biggest reward. There are a lot of ways to reward a special "seven great reward" list is not given. In Islam, with different considerations, in some respects different priorities authority of the subject has been said. We also said that we think is appropriate to the spirit of Islam can provide a list. 1 Knowledge of Allah in particular. including the deepening of faith. 2 The five daily prayers, especially to fulfill the basic principles of Islam. 3 Malle, c to the jihad in Allah's way with. So to understand Allah's message and to make an effort to tell the whole self. 4 to serve the Qur'an to regard as the purpose of life, act accordingly. 5 Muslims to intensify feelings of brotherhood, unity consciousness to try to provide. 6 ideas and information in the plan to smear Islam Ehl- employees in a bid to combat 7 of religious sciences and the mind with the light of your heart with the light of knowledge of science and their children to learn together and to educate the next generation accordingly. Features of the believers, and (54) fifty-four obligatory Qur'anic verses and hadiths about this feature may be hundreds, if scan. For example, seventy-odd branches of the faith that is based on the hadith that states that 10 Bayhaqi in which the skin of each branch, this branch by counting the individual was placed under the hadiths. Others just a matter of faith so let's consider the properties. Here we will give few examples of some verses. 1 Indeed, believers came to salvation; 2 They say, they are in awe of prayer; 3 They say, empty and useless things turn away from; 4 They say, give alms; 5 And they say, protect their chastity; 6 However, co-owned and hands (concubines) are excluded. (Because of the relationship with them) are not condemned. 7 In that case, who wants to go beyond that, that they are the transgressors. 8 Yet they (believers that), the deposit shall respect and covenant; 9 And their prayers to continue. 10 Here, the main they will be heir; 11 (Yes) Ferdowsi's heir these people, there are permanent eternal. (Qur'an, 1- 11) For those who fear Allah your Allah and are prepared to donate width up to the heavens and earth to heaven go! One of the righteous, the abundance stenosis spend in Allah; They swallow their anger and forgive people. Allah loves those who do good. Again, they say, when they do evil, or unjust to themselves, they remember Allah's forgiveness for his sins-shall repent immediately. Who can forgive sins but Allah alone that already! And they have committed in evil, insist they do not even know. Here is their reward, and received forgiveness from their Lord, with rivers flowing by, they will abide therein are heaven. What is the reward of such deeds is beautiful! Be nice before (about the nation) have passed laws divine. For him, the earth also navigate around (the revelations of Allah) have been lying about the fate of those who say, look! This (the Qur'an), all of humanity is a statement; a guidance and an admonition to those who fear Allah is well. Of complacency, do not grieve. If you believe, it is you who will prevail. (Alu Imran, 133-139) Every believer should have been famous and 54 are assumed: 1 to always remember Allah. 2 Halal gotten to wear clothes 3 ablution. 4 to pray five times a day. From 5-Cünüplük to guslet. 6 Rizk trust in Allah (place credence to). 7 Halal eat and drink from. 8 God to believing in the division. 9 to put their trust. 10 accidents (ie, to the judgment of God) to settle. 11 blessings to be thankful provision. 12 Belaya be patient. 13-to repent for sins. 14-Worship to do with sincerity. 15 to know the enemy Satan. 16-Koran recognize evidence. 17-death be prepared. 18 to enjoin goodness to keep from evil. 19. not backbiting, bad things to listen to. 20-Mother of goodness and obedience to parents. 21- to visit relatives. 22. to misappropriate. Religion will not accept 23-Latif (joke) to leave. 24-to obey Allah and His Messenger. 25 to refrain from sin and to seek refuge in Allah. 26- love for ALLAH, for ALLAH to Bugz. 27-wisely to look at everything. 28- to Creation. (Almighty Allah's might, greatness and man's purpose in yaratılışda think) Learning to work with 29-Sciences 30-zan to avoid bad 31-irony (sarcasm) not to 32-Haram to look 33- Always be true 34-Esef and spacious, namely to abandon the conceit and untamed 35- not to do magic 36-Measure and weigh scales correctly 37- fearing the punishment of Allah 38-a-day support (food-drink) to give charity to non- 39- of Allah's mercy to cut ÜMiD 40 to the evil desires of the soul are not subject to Drink 41- not to use Alcohol 42- to God and believers to refrain from water-i-zan 4,3 give Zakat and financial jihad are in 44- Menstruation (units) and in time to have sexual intercourse with wife if nifas 45- from all sin; To keep clean your heart from evil 46- the property of the orphans unjustly to eat, to favor them 47- not arrogance 48- sodomy (sexual intercourse men), and to not commit adultery The five daily prayers to maintain 49- Persecution of public property with a 50 not to steal people's goods 51- not to run Allah shirk (common 52- from Riyadi (show-off) to avoid 53-not to Perjury 54-His taunt to the charity of

E-KART

E-KART

Büyük Sevaplar

Hep "7 büyük" günahtan bahsedildiğini duyarız. 1-) Hiç "7 büyük sevap" listesi yapan alim olmuş mu? 2-) Olmamışsa siz yapar mısınız? 3-) Böyle bir liste "7 büyük" günahın yapılmaması şeklinde pasif/tersten bir şey değildi de, daha aktif şeyler olmalı diye düşünüyorum yanılıyor muyum? 54 farz ne demektir?Her bir günahı terk etmek de farzdır. Günahları Allah yasakladığı için terk etmek bir farz sevabı almak demektir. Buna göre en büyük günahları terk etmek de en büyük sevaplar arasına girebilir.

Sevapların yolları çok olduğu için, özel bir “yedi büyük sevap” listesi verilmemiştir. İslam’da değişik mülahazalarla, bazı hususlarda konunun makamına göre farklı öncelikler söz konusu olmuştur. Biz de İslam’ın ruhuna uygun olduğunu düşündüğümüz şöyle bir listeyi sunabiliriz.
1. Başta marifetullah. olmak üzere iman esaslarında derinleşmek.
2. Beş vakit namaz başta olmak üzere,İslam’ın temel esaslarını yerine getirmek.
3. Malla, canla Allah yolunda cihat etmek. Yani Allah’ın mesajlarını anlamaya ve anlatmaya bütün benliğiyle gayret etmek.
4. Kur’an’a hizmet etmeyi hayatının gayesi olarak telakki etmek, ona göre davranmak.
5. Müslümanların kardeşlik duygularını pekiştirmeye, birlik şuuru sağlamaya çalışmak.
6. Fikir ve bilgi planında İslam’ı lekelemeye çalışan Ehl- bid’a ile mücadele etmek
7. Kalbin ışığı olan dinî ilimlerle aklın nuru olan fen ilimlerini birlikte öğrenmek ve kendi çocuklarını ve yeni nesli ona göre eğitmek.

Mü'minlerin Özellikleri ve (54) elli dört farz
Bu konuda kuran ayetleri ve hadisler taransa yüzlerce özellik çıkabilir. Örneğin imanın yetmiş küsur şube olduğunun bildiren hadisi esas alan Beyhaki 10 cilt olan içerisinde bu şubeleri tek tek sayarak her şubenin hadislerin altına yerleştirmiştir. Sadece imana ait özellikler bu kadar olursa diğerlerini bir düşünelim.
Burada bazı ayetlerden birkaç misal vereceğiz.
1. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir;
2. Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler;
3. Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler;
4. Onlar ki, zekâtı verirler;
5. Ve onlar ki, iffetlerini korurlar;
6. Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (câriyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değillerdir.
7. Şu halde, kim bunun ötesine gitmek isterse, işte bunlar, haddi aşan kimselerdir.
8. Yine onlar (o müminler) ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler;
9. Ve onlar ki, namazlarına devam ederler.
10. İşte, asıl bunlar vâris olacaklardır;
11. (Evet) Firdevs'e vâris olan bu kimseler, orada ebedî kalıcıdırlar. (Müminün Suresi, 1- 11)
Rabbinizin bağışına ve takvâ sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun!
O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.
Yine onlar ki, bir kötülük yaptıklarında, ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe-istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde, bile bile ısrar etmezler.
İşte onların mükâfatı, Rableri tarafından bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükâfatı ne güzeldir!
Sizden önce nice (milletler hakkında) ilâhî kanunlar gelip geçmiştir. Onun için, yeryüzünde gezin dolaşın da (Allah'ın âyetlerini) yalan sayanların âkıbeti ne olmuş, görün!
Bu (Kur'an), bütün insanlığa bir açıklamadır; takvâ sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür.
Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. (Alu İmran, 133-139)
Meşhur olmuş ve her müminde bulunması gereken 54 farz şunlardır:
1- Allah'ı daima hatırlamak.
2- Helal kazanılmış elbise giymek
3- Abdest almak.
4- Beş vakit namaz kılmak.
5- Cünüplükten gusletmek.
6- Rızk için Allah'a tevekkül (itimad) etmek.
7- Helalden yeyip içmek.
8- Allah'ın taksimine kanaat etmek.
9- Tevekkül etmek.
10- Kazaya (yani Allah'ın hükmüne) razı olmak.
11- Nimete karşılık şükretmek.
12- Belaya sabretmek.
13- Günahlara tevbe etmek.
14- İbadetleri ihlas ile yapmak.
15- Şeytanı düşman bilmek.
16- Kur'an-ı delil tanımak.
17- Ölüme hazırlıklı olmak.
18- İyiliği emredip kötülükten alıkoymak.
19- Gıybet etmemek, kötü şeyleri dinlememek.
20- Anaya-babaya iyilik ve itaat etmek.
21- Akrabayı ziyaret etmek.
22- Emanete hıyanet etmemek.
23- Dinin kabul etmeyeceği latifeyi (şakayı) terk etmek.
24- Allah ve Rasulüne itaat etmek.
25- Günahtan kaçınıp Allah'a sığınmak.
26- Allah için sevmek, Allah için buğz etmek.
27- Her şeye ibretle bakmak.
28- Tefekkür etmek. (Cenab-ı Hakk'ın kudretini, azametini ve insanın yaratılışdaki gayeyi düşünmek)
29- İlim öğrenmeye çalışmak
30- Kötü zandan sakınmak
31- İstihza (alay) etmemek
32- Harama bakmamak
33- Daima doğru olmak
34- Esef ve ferahı, yani şımarıklık ve azgınlığı terketmek
35- Sihir yapmamak
36- Ölçü ve terazisini doğru tartmak
37- Allah'ın azabından korkmak
38- Bir günlük nafakası (yiyeceği-içeceği) olmayana sadaka vermek
39- Allah'ın rahmetinden ümid kesmemek
40- Nefsinin kötü arzularına tabi olmamak
41- İçki kullanmamak
42- Allah'a ve mü'minlere su-i zan etmekten sakınmak
43- Zekat vermek ve mali cihatta bulunmak
44- Hayız (adet) zamanlarında ve nifas halinde hanımı ile cinsel ilişkide bulunmamak
45- Bütün günahlardan; kötülüklerden kalbini temiz tutmak
46- Yetimin malını haksız olarak yememek, onlara iyilik etmek
47- Kibirlilik etmemek
48- Livata (erkekle cinsi münasebet) ve zina yapmamak
49- Beş vakit namazı muhafaza etmek
50- Zulm ile halkın malını yememek
51- Allah'a şirk (ortak) koşmamak
52- Riyadan (gösterişten) sakınmak
53- Yalan yere yemin etmemek
54- Verdiği sadakayı başa kakmamak